Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pravica do osebne varnosti in dostojnega življenja brez nasilja je ena temeljnih človekovih pravic. Tako kakršnakoli oblika nasilja, ki temelji na zlorabi moči ene ali več oseb nad drugo osebo ali več osebami, pomeni poseg v temeljne človekove pravice. Ena izmed ključnih nalog države je, da nasilje v največji možni meri preprečuje, v kolikor do njega pride, pa žrtvam nudi ustrezno obravnavo, varstvo, pomoč in zaščito, urejeno na sistemski in izvedbeni (storitveni) ravni.

Nasilje v družini opredeljuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini, hkrati pa določa postopke obravnave nasilja, naloge različnih organov in organizacij ter ukrepe in storitve za zaščito žrtev. Temeljni namen je preprečevanje nasilja v družini, zaščita žrtev ter nudenje pomoči žrtvam tovrstnega nasilja. Organi in organizacije so dolžne primere nasilja v družini obravnavati prednostno in storiti vse za zaščito žrtve. Ukrepi so odvisni od stopnje ogroženosti žrtve.

Prijava nasilja

Pomembno je, da če nasilje doživite ali ga opazite, da ga prijavite!

Žrtev nasilja v družini se lahko obrne na center za socialno delo ali na policijo, če je ogrožena.

Žrtev nasilja v družini morda ne zmore prijaviti nasilja, zato je pomembno, da če nasilje v družini opazimo ali ga zaznamo, da ga prijavimo policiji (113). Ob prijavi lahko ostanete anonimni.

Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.

Prijave sumov kaznivih dejanjih nasilja v družini obravnava policija, ki po zaključenem postopku obravnave prijave nasilja v družini lahko osumljeni osebi izreče ukrep prepovedi približevanja žrtvi nasilja in zagotovi tudi policijsko spremstvo žrtvam nasilja v družini, kadar oceni, da je to potrebno. Žrtvam kaznivih dejanj nasilja v družini pa se v nadaljevanju lahko prizna tudi posebna pravica do odškodnine države za žrtve nasilnih dejanj zaradi posledic, ki jih lahko pusti nasilje v družini. 

Zaščita žrtve

Pristojni organi in organizacije so dolžni nasilje v družini obravnavati prednostno in storiti vse za zaščito žrtve. Ukrepi so odvisni od stopnje ogroženosti žrtve. Ob izbruhu nasilja v družini ima žrtev možnost takojšnje namestitve v krizni center, kjer se ji nudi strokovna pomoč in nastanitev. Če po izteku bivanja v kriznem centru še potrebuje nastanitveno podporo, se lahko umakne v varno hišo ali zatočišče. Žrtev ima prav tako pravico do brezplačne pravne pomoči in spremljevalca/spremljevalke, ki jo spremlja v postopkih, ji pomaga pri zaščiti njene integritete in iskanju rešitev ter ji nudi psihično oporo. Če je potrebno, lahko policija ali sodišče povzročitelju nasilja izrečeta tudi prepoved približevanja kraju ali osebi, sodišče pa mu lahko na predlog žrtve prepove vstop v skupno stanovanje in tega po potrebi prepusti v izključno uporabo žrtvi.

Pomembno je vedeti

  • Nihče nima pravice povzročati nasilja. 
  • Nasilno vedenje je kršenje temeljnih človekovih pravic in je kaznivo. 
  • Nasilno vedenje ima številne negativne posledice za vas in vaše bližnje. Prinaša pomembne življenjske izgube in slabša kakovost vašega življenja in življenja drugih. 
  • Z nasilnim vedenjem povzročate stisko in trpljenje. 
  • Otroci so žrtve nasilja, tudi če so ob nasilju le prisotni in ga ne doživljajo neposredno ali če živijo v okolju, kjer se nasilje izvaja. Poskrbite za njihovo varnost in zdrav razvoj. 
  • Za nasilje ni opravičila. Nasilje ni nekaj, kar se enostavno zgodi, nasilje je vedenje, ki ga izberemo. 
  • Vsi se lahko naučimo novih socialnih veščin oziroma metod konstruktivnega in nenasilnega načina komunikacije in izražanja čustev ter tako spremenimo nasilno vedenje.