Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pravica do osebne varnosti in dostojnega življenja brez nasilja je ena temeljnih človekovih pravic. Tako kakršnakoli oblika nasilja, ki temelji na zlorabi moči ene ali več oseb nad drugo osebo ali več osebami, pomeni poseg v temeljne človekove pravice. Ena izmed ključnih nalog države je, da nasilje v največji možni meri preprečuje, v kolikor do njega pride, pa žrtvam nudi ustrezno obravnavo, varstvo, pomoč in zaščito, urejeno na sistemski in izvedbeni (storitveni) ravni.

Nasilje v družini predstavlja vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana ali članice proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve in telesno kaznovanje otrok.

Vrste nasilja v družini

Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne poškodbe (klofutanje, brcanje, ožiganje kože, udarci, obmetavanje s predmeti, odrivanje, zvijanje rok, lasanje, davljenje, porivanje, grožnja ali napad z nožem ali rožjem in podobno).

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi (poljubljanje, otipavanje, slačenje, opazovanje ali neželeni dotiki, ki so za vas mučni ali vas prizadenejo, prisiljevanje v spolne odnose, posilstvo, tudi s strani partnerja.

Psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij, s katerimi oseba, ki povzroča nasilje, pri žrtvi povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske, tudi če so storjena z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (zmerjanje, lažne obtožbe, zasmehovanje, zastraševanje, zbujanje občutka krivde, omejevanje druženja s sorodstvom ali prijateljicami oziroma prijatelji, ljubosumje, žaljenje, poniževanje, kričanje, tihi dnevi, blatenje in podobno).

Oblike nasilja se med seboj pogosto prepletajo.

Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje pri razpolaganju z denarjem oziroma premoženjem, neizpolnjevanje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti ali prelaganje teh obveznosti na žrtev, ki se kaže predvsem v nadzorovanje porabe denarja, neplačevanje preživnine, odvzem ali poraba vašega denarja, omejevanje pravice do zaposlitve, prisila k podpisu pogodbe ali oporoke, odklanjanje dela in skrbi za družino in podobno.

Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba, ki povzroča nasilje, opušča dolžno skrb za žrtev, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin, kot so primeri odtegovanje življenjsko potrebnih stvari, na primer zdravil, hrane, pripomočkov, opuščanje nege in podobno.

Zalezovanje je naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih, kjer se žrtev giba ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve.

Telesno kaznovanje otrok je izrecno prepovedano. To je vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok. Kot fizično kaznovanje otrok se pojmuje tudi vsako dejanje namenjeno kaznovanju otroka, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.

Projekti

  • Na ministrstvu v sodelovanju s centri za socialno delo in nevladnim sektorjem izvajamo akcijo osveščanja o nasilju nad ženskami in v družini. S ciljem izboljšati zakonodajo in vplivati na širši odnos družbe do nasilja nad ženskami in v družini, bomo do konca leta v sodelovanju z različnimi akterji izvajali številne aktivnosti.