Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt, in sicer »Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni (CRP)«. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal tri leta, znaša 450.000 evrov.

Projekt se bo sofinanciral v višini 360.000 evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) pa bosta sofinancirala projekt, in sicer oba v višini 45.000 evrov.

V zadnjih nekaj letih smo priča širjenju porajajočih se mikroorganizmov tudi na povsem nova področja, kjer jih pred tem nismo poznali. Vzrok za to je kompleksna mreža prepletajočih se dejavnikov, ki so posledica neprestanega spreminjanja okolja, podnebja ter povečane mobilnosti ljudi in živali. Spremembe podnebja so se vedno dogajale, vendar je hitrost spreminjanja v zadnjem stoletju izjemna. Zaradi reliefne in podnebne pestrosti Slovenije lahko na posameznih področjih pričakujemo različne podnebne spremembe, ki seveda vplivajo na pojavnost prenašalcev in patogenih mikroorganizmov, ki jih le-ti prenašajo.

Cilj projekta je zagotavljanje večje varnosti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. Rezultati projekta bodo pomembno prispevali k izdelavi ocen tveganja za vnos porajajočih se mikroorganizmov v državo in njihov vpliv na javno zdravje. Rezultati projekta bodo nudili podporo odločevalcem pri oblikovanju javno-zdravstvenih ukrepov in pripravljenosti Slovenije ob pojavu vektorske bolezni. Namen projekta je podpora odločitvam zakonodajalcev o strategiji pripravljenosti in pravočasnih ukrepih ob pojavu vektorske bolezni, pridobitev ocene o razširjenosti vrst prenašalcev vektorskih bolezni ter prvih podatkov o njihovi prevalenci. Skupaj z okoljskimi podatki se bo lahko pripravila osnova za izdelavo ocene tveganja za vnos mikroorganizmov v Slovenijo.

V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 je vlada uvrstila projekt »Energetska sanacija hleva in jahalnice v Lipici«.

Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1), ki je začel veljati v letu 2018 med drugim na novo opredeljuje organiziranost upravljanja na območju Kobilarne Lipica in prenaša pristojnost nad Kobilarno Lipico na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V zadnjih letih je bila preko različnih projektov omogočena posodobitev določenega dela infrastrukture v Kobilarni Lipica, kar nekaj objektov pa še potrebuje temeljito obnovo, v kolikor se želi zagotoviti nemoteno izvajanje nalog javne službe ter slediti smernicam razvoja, ki so bile upoštevane pri pripravi ZKL-1.
MGRT se je kot upravljalec in hkrati kot investitor odločil nadaljevati z nujnimi investicijskimi posegi v energetsko sanacijo objektov, to je saniranje objektov zgrajenih pred 70-80 leti. Le tako bo prišlo do dviga kvalitete konjeniških storitev in s tem konkurenčnosti ter prepoznavnosti Kobilarne Lipice doma in čez mejo. Predlagana investicija se nanaša na energetsko sanacijo hlevov in prostorov za delo s konji, ki so dotrajani in tehnično-tehnološko neprimerni za izvajanje dejavnosti iz osnovnega področja vzreje in reje konj.

Ker gre za nov projekt in MGRT še nima odprtega ustreznega projekta, je potrebno umestiti nov projekt v NRP Proračuna Republike Slovenije.

Vlada je na seji odbora v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila tudi projekt »Modularni nizkoenergetski montažni objekti«.

Podjetje REM montaža in kleparstvo d.o.o. je na MGRT vložilo vlogo za dodelitev investicijske spodbude - subvencije na podlagi Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) za investicijo »Proizvodnja nove generacije fleksibilnih modularnih nizkoenergetskih montažnih objektov«.

Vrednost investicije znaša 15.100.000 evrov (brez DDV). V vlogi je vlagatelj navedel, da potrebuje subvencijo v višini 2.600.000 evrov. Ugotovljeno je bilo, da je vloga formalno popolna, da investicija izpolnjuje predpisane pogoje in merila za dodelitev subvencije, ter da lahko višina subvencije za investicijo na podlagi vloge in ocene znaša največ 23,8 odstotkov od vrednosti upravičenih stroškov investicije, to je 3.607.012,50 evrov. Na podlagi navedenega je komisija predlagala, da se vlagatelju dodeli zaprošenih 2.600.000 evrov subvencije za sofinanciranje investicije »Proizvodnja nove generacije fleksibilnih modularnih nizkoenergetskih montažnih objektov«. Investicija se nanaša na širitev zmogljivosti gospodarske družbe za izdelavo prefabriciranih modularnih objektov z lastnostmi skoraj nič-energijske stavbe.

Investicija v vrednosti 15.100.000 evrov zajema izgradnjo novega skladiščno-proizvodnega objekta v izmeri bruto tlorisne površine 22.000 m2 na območju Industrijsko–poslovne cone Trebnje ter nakup proizvodnje opreme. To je linija za sestavo nove generacije fleksibilnih modularnih energetsko visoko učinkovitih montažnih modularnih enot - robotsko varjenje, lakirna komora in linija za peskanje, mostovna dvigala, CNC obdelovalni stroji.

V okviru omenjene investicije namerava vlagatelj investirati v stavbe 7.466.134,00 evrov ter v nakup novih strojev in opreme 7.633.866,00 evrov. Predviden datum zaključka je 31. 10. 2021. V okviru investicije bo ustvarjenih in zapolnjenih 51 novih delovnih mest, od tega 11 visokokvalificiranih. Z izvedbo investicije se odpirajo možnosti krepitve tržnega potenciala vlagatelja na obstoječih trgih (Nemčija, Švica, Avstrija, Madžarska, Benelux, Slovenija,..), hkrati pa širitev na nove, zahtevne trge, predvsem Francijo, Veliko Britanijo, Skandinavske države ter Severno Ameriko.

Iskalnik