Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini – skrajšani postopek, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 10. 2019),Poročevalec: Stojan Tramte

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda za leto 2020, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda za leto 2020, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 01406-1/2019 z dne 22. 5. 2019 za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, Poročevalec: Simon Zajc

9. Poročilo o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10A. Skupščina SODO, d. o. o. – Predlog soglasja k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja in aneksu št. 1 h Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

11. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-19-0045 Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni (CRP) v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

13A. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-1500 Energetska sanacija hleva in jahalnice v Lipici v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13B. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-9033 Modularni nizkoenergetski montažni objekti v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13C. Predlog spremembe projekta 2130-18-3750 Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru za izvajanje Sporazuma, ustanovljenem na podlagi člena 18 Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora za izvajanje Sporazuma, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču o trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 2. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Rudi Medved

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 4. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

21. Predlog za spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51100-41/2019/6 z dne7. novembra 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA) (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje4. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22A. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu 3. in 4. decembra 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske vesoljske agencije (ESA) v sestavi ministrov »Space 19+« od 26. do 28. novembra 2019 v Sevilji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na podnebni konferenci Združenih narodov (COP25) od 2. do 13. decembra 2019 v Madridu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

24A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije od 2. do 5. decembra 2019 v Neaplju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

25. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Podnebnem akcijskem vrhu, Političnem forumu na visoki ravni o trajnostnem razvoju in splošni razpravi74. rednega zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov od 23. do27. septembra 2019 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 14. do 20. oktobra 2019 v Washingtonu, D.C., (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z železniško povezavo Ljubljana–Divača–Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s spremembo pogojev pri kreditiranju prebivalstva, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj