Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalec: Boštjan Poklukar

2. Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 10. 2019),Poročevalec: Stojan Tramte

4. Predlog odloka o razglasitvi Arheološkega najdišča Bašelj za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

5. Informacija o možnosti izgradnje nacionalnega laboratorija za izvajanje meritev neželenega elektromagnetnega sevanja v komunikacijsko informacijskih sistemih, ki obravnavajo tajne podatke, Poročevalec: Igor Eršte

9A. Predlog nadaljnje izvedbe posebnega projekta »Odprava zaostankov pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10. Izhodišča za pogajanja o normativnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, Poročevalec: Karl Erjavec

10A. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na vzpetini Cerje 21. in 22. avgusta 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

11. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v letu 2018, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

12. Predlog za potrditev Spremembe Poslovnika Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

13. Predlog soglasja k Programu dela Pedagoškega inštituta za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

14. Program dela Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

15. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenski postavki Državnega zbora Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj 15B. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MZ, MF), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

15C. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MGRT, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

16. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 14. zasedanju ministrov za zunanje zadeve ASEM 15. in 16. decembra 2019 v Madridu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Urbana Krajcarja na sestanku »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv enakosti spolov na gospodarstvo EU« 3. in 4. decembra 2019 v Stockholmu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (50. člen) 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 24. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBARAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Pobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

21. Informacija o prostovoljnem prispevku za aktivnosti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Oddelka za zdravstvo in Sekretariata na področju zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

21A. Predlog prispevka Republike Slovenije Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za nujno humanitarno pomoč beguncem na zahodnobalkanski poti, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21B. Predlog prispevka Republike Slovenije v Krizni skrbniški sklad za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za neregularne migracije in razseljene osebe v Afriki v podporo državam G5 Sahel za Skupine za hitro odzivanje – nadzor in posredovanje v Sahelu, Poročevalec: Karl Erjavec

22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku članov Predsedstva Bosne in Hercegovine 4. in 5. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23A. Izhodišča za sodelovanje delegacije Republike Slovenije na drugem zasedanju Skupnega odbora za premično in nepremično premoženje (Priloga A Sporazuma o vprašanjih nasledstva) 3. decembra 2019 v Cerkljah na Gorenjskem, Grad Strmol, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 18. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča od 2. do 7. decembra 2019 v Haagu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 33. Mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega polmeseca od 9. do 12. decembra 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 26. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 5. in 6. decembra 2019 v Bratislavi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

25A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 13. zasedanju visokih pogodbenic Haaške konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, 8. zasedanju držav pogodbenic Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada in 14. srečanju Odbora za varstvo kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada na sedežu UNESCO od 2. do 6. decembra 2019 v Parizu, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

25B. Informacija o konferenci (Zadnji) klic za kakovostno novinarstvo, ki bo v soorganizaciji Sveta Evrope in Ministrstva za kulturo 28. in 29. novembra 2019 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), oročevalec: mag. Zoran Poznič

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Evropskem zdravstvenem forumu Gastein od 2. do 4. oktobra 2019 v Bad Hofgasteinu v Avstriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

27. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na Visokem zasedanju v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine OZN o univerzalni dostopnosti zdravstvenega varstva 23. septembra 2019 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič

28A. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič

29. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena in drugega ostavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Aleš Šabeder

29A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zaposlovanjem za namene predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, Poročevalka: Janja Zorman Macura

30. Predlog odgovora na poslanski vprašanji dr. Anžeta Logarja v zvezi s svetovalnimi in drugimi pogodbami sklenjenimi z dr. Nino Plavšak, Poročevalec: Rudi Medved

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s sofinanciranjem občinskih investicij, Poročevalec: Rudi Medved

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s službenimi stanovanji, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z izdajo dovoljenj za daljše začasno in stalno prebivanje po posameznih upravnih enotah, Poročevalec: Boštjan Poklukar

33A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s povečanjem števila ilegalnih migrantov znotraj Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

34. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z dodatnim pogojem za uveljavljanje socialnih transferjev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer