Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEMI

1. Predlog določitve Centra za socialno delo Koroška za dokončnega upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

2. Predlog določitve Centra za socialno delo Zasavje za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 1871 Trbovlje in v k. o. 1855 Hrastnik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2679 Gradišče II, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

4. Predlog določitve skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020, Poročevalec: Rudi Medved

II.  PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah s parc. št. 570 in 569/1, obe k. o. 438 Lešje, Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic v zvezi s pobudo glede domnevne spornosti Uredbe o koncesiji za graditev žičnice med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

8. Predlog soglasja k Aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

9. Predlog soglasja k odločitvi o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela članom sanacijskih uprav, Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

10. Predlog imenovanja glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Alenka Bratušek

12. Predlog razrešitve članice strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Predlog imenovanja članice strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

14. Predlog razrešitve in imenovanja članov uprave Ustanove – Center za evropsko prihodnost, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Predlog razrešitve in imenovanja novega člana Komisije za pospeševanje mednarodne menjave, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

16. Predlog določitve izplačilnih dni za plače pri proračunskih uporabnikih za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj