Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019, v letu 2019.

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) ima pomembno vlogo pri doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Celovito skrbi za izpopolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.
Sklad je pripravil predlog sprememb Poslovnega in finančnega načrta za leti 2018 in 2019, kjer se v okviru programa podjetništva uvaja nov podprogram prestrukturiranje kmetijskih zadrug. V ta namen Sklad povečuje sredstva iz načrtovanih 4,000.000 EUR na 7,000.000 EUR. Skupaj pa se je obseg spodbud za leto 2019 povečal iz načrtovanih 28,000.000 EUR na 31,000.000 EUR.
Sprememba je tudi pri programu občin, ki je usmerjen k spodbujanju projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, kjer se je razširil obseg upravičenih stroškov. Dodana je nova kategorija stroškov, ki se nanašajo na zunanje izvajalce.

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada projekt "Nakup poslovnih prostorov Veleposlaništva RS v Skopju" uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022.
Ministrstvo za zunanje zadeve bo sklenilo pogodbo za nakup poslovnih prostorov Veleposlaništva RS v Skopju. Gre za hišo z uporabno površino pribl. 480 m2, kupnina pa znaša 1.363.680 EUR. Navedene prostore je veleposlaništvo po dolgotrajnem iskanju ustrezne lokacije najelo v letu 2018. Ker najemna pogodba vsebuje možnost nakupa, prostori pa so v praksi preverjeni (selitev jeseni 2018), se bo izkoristila možnost nakupa. Ministrstvo bo na leto privarčevalo pribl. 65.000 EUR, kolikor trenutno plačuje za najem.