Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

– Predlagam.vladi.si, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika, Poročevalka: Andreja Katič

2. Predlog opredelitve do Sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, sprejetih ob obravnavi "Problema institucionalnega varstva starejših oseb v Republiki Sloveniji s poudarkom na pomanjkanju kadrov, prostorskih kapacitet ter finančnih sredstev, posebej v oddelkih za osebe z demenco", Poročevalec: Aleš Šabeder

3. Predlog mnenja o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije za takojšnje prenehanje sodelovanja Republike Slovenije v vojni v Afganistanu, Poročevalec: Karl Erjavec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Poročevalec: Aleš Šabeder

4A. Predlog stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v pravosodju, Poročevalka: Andreja Katič

5. Predlog soglasja k Programu dela Inštituta za novejšo zgodovino za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Predlog za spremembo projekta 3330-17-0056 INZ-umestitev v nove prostore v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6A. Predlog za uvrstitev projekta 1811-19-0008 Nakup poslovnih prostorov Veleposlaništva RS v Skopju v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

6B. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (Policija, MJU, MZ, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Generalštab Slovenske vojske, Direkcija Republike Slovenije za vode, MDDSZ, AKTRP, MF),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

6C. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MJU, MK, Direkcija RS za infrastrukturo, MIZŠ, MZZ, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, MF, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Okrožno sodišče v Novi Gorici, okrožna državna tožilstva), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

6Č. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011305 z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz sedmega odstavka 5. člena Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji, Poročevalec: Rudi Medved

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 2. in 3. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: Andreja Katič

8. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 25. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Izbor mednarodnih sodnikov, notranji in mednarodni postopek, ter vloga neodvisnih svetovalnih teles, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 4. regionalnem forumu mladih voditeljev 23. novembra 2019 v Novem Sadu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11A. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo na ministrskem forumu 17+1 od 24. novembra do 26. novembra 2019 v Skopju, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

12. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na ministrskem srečanju v okviru predsedovanja Francije Odboru ministrov Sveta Evrope 26. novembra 2019 v Parizu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12A. Informacija o sodelovanju državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na dogodku ob zagonu projekta PROMISE Barnahus Network in konferenci o podpori k nenasilnemu otroštvu 25. in 26. novembra 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

13. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na poslovilni slovesnosti ob smrti nekdanjega predsednika Francoske republike Jacquesa Chiraca 30. septembra 2019 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na 15. srečanju skupine Arraiolos od 9. do 12. oktobra 2019 v Helenski republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo Karla Erjavca na ministrskem sestanku Jadransko - Jonske pobude (ADRION) 15. oktobra 2019 v Benetkah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

16. Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo Karla Erjavca 22. oktobra 2019 v Republiki Hrvaški, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

17. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope 15. in 16. oktobra 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17A. Predlog mnenja o oceni ustavnosti 107. in 149. do 152. člena Poslovnika državnega zbora ter četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič

17B. Predlog mnenja o oceni ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije ter ustavni pritožbi pritožnika zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018, Poročevalec: Boštjan Poklukar

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z uporabo delovnega prava v primeru poslanskega mandata, Poročevalec: Rudi Medved

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s premično kulturno dediščino, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih, Poročevalka: Andreja Katič

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stroški dela, Poročevalka: Andreja Katič

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s podporo nelegitimni, s korupcijo prežeti Vladi Republike Severne Makedonije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi iz prava EU, Poročevalec: Rado Fele

25. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za sistemsko rešitev problematike starajočega se prebivalstva in zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje programov in izgradnjo ustreznih nastanitvenih zmogljivosti za osebe z demenco, Poročevalec: Aleš Šabeder