Skoči do osrednje vsebine

Občinam nakazanih prvih 53 milijonov predplačil za škodo na občinski infrastrukturi

Šest občin, prizadetih v avgustovski ujmi – Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Vuzenica – je danes prejelo predplačila v skupni višini 53.186.181 evrov.

Gre za predplačila občinam za ocenjeno škodo na občinski lastnini oziroma infrastrukturi, kar se občinam na podlagi sprejetega predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) v višini do 40 odstotkov izplačuje prvič doslej. Ostalim občinam, skupaj jih je 117, bodo predplačila nakazana v naslednjih dneh.
 
Po predhodno ocenjeni škodi, kot so jo popisale občine, je vlada sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 in za ta namen zagotovila 222 milijonov evrov.
 
Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v predhodnem programu in v 17. členu ZOPNN, in sicer:

1. pričetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo improviziranih oziroma nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko-geotehničnih raziskav in izdelavo projektne dokumentacije ne glede na to, v čigavi lasti je ogrožen objekt (izjema je zavarovanje državne infrastrukture);
2.  zagotavljanje nemotene uporabe oziroma delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih sistemov: vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura;
3.  ukrepi za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih zaradi pričakovanega jesenskega deževja;
4.  izvedbe rušitev močno poškodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in odstranitev odloženih plavin;
5.  zagotavljanje zemljišč za začasne nastanitve in zemljišč za nadomestne in nadomestitvene gradnje vključno s komunalnim opremljanjem zemljišč.
 
Predhodni program, vključno s podatki o višini predhodno ocenjene škode po posameznih občinah, je objavljen na spletni strani.
 
Ob tem za jasno razumevanje poudarjamo, da je treba ločiti med tako imenovanimi intervencijskimi stroški, ki so jih prijavljale občine in jim bodo povrnjeni v 100 odstotkih (sredstva občinam že nakazuje Uprava RS za zaščito in reševanje) in predplačili občinam za izvedbo nujnih ukrepov odprave nastalih posledic glede na predhodno ocenjeno škodo na občinski lastnini oziroma infrastrukturi, po sprejetem predhodnem programu, kar se občinam v višini do 40 odstotkov izplačuje prvič doslej.