Skoči do osrednje vsebine

Delno poročilo o ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov prodaje svežega sadja in zelenjave na stojnicah

V preteklih nadzorih, ki so jih izvajali inšpektorji več inšpekcijskih služb, so bile ugotovljene kršitve različne zakonodaje. Zato je bilo v okviru vladne medresorske delovne skupine za preprečevanje goljufivih praks v agroživilski verigi v začetku tega leta dogovorjeno, da do sedaj vključene inšpekcijske službe z nadzori nad stojnično prodajo s sadjem in zelenjavo nadaljujejo tudi v letu 2023.

V letošnjem letu so bile h koordiniranem nadzoru povabljene tudi lokalne inšpekcijske službe na tistih območjih, kjer je pojavnost stojnic velika. Omenjene službe so pristojne za nadzor cestnega sveta ob lokalnih cestah ter za nadzor na javnih površinah.

V nadaljevanju se nahajajo poročila ugotovitev nadzorov posameznih inšpekcijskih služb opravljenih do vključno 15. 06. 2023. Inšpekcijske službe so skupaj izvedle 517 nadzorov. Le-ti so bili usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov (FURS); higiene, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil (UVHVVR); meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice (MIRS); trgovine - soglasje za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga, označitve cen (TIRS) ter zakonodaje s področja cest - zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu: preverjanje priključkov, ustrezne preglednosti, izvajanje del v cestnem svetu in varovalnem pasu za namene prodaje sadja in zelenjave, postavljanje kakršnih koli predmetov v cestnem svetu, ki bi ovirali uporabo ceste in objekte za oglaševanje (IRSI); preverjanje porekla in sledljivosti kmetijskih pridelkov in živil iz kmetij v povezavi z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, preverjanjem skladnosti podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ter zaposlenih na kmetiji  (IRSKGLR). Poseben poudarek je bil namenjen prodajalcem sadja in zelenjave ob cestah.

Finančna uprava RS (FURS)

Pozornost je bila namenjena ustrezni registraciji prodajalcev – delu na črno, zaposlovanju na črno, izdajanju računov in davčnemu potrjevanju računov.

V obdobju od 1.1.2023 do 15.6.2023 je bilo opravljenih 191 nadzorov sadja in zelenjave na stojnicah, od tega 13 nadzorov še ni zaključenih. Nadzori so bili opravljeni  pri 39  različnih pravnih subjektih (70 % vseh opravljenih nadzorov je bilo izvedenih le pri 5 pravnih osebah).

Največ nadzorov je bilo opravljenih po Zakonu o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR in Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1.

Delež nadzorov s kršitvami je znašal 17 %. Največ kršitev je bilo ugotovljenih po ZDavPR, sledijo kršitve po ZPDZC-1 iz naslova zaposlovanja na črno, Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV in ostalih davčnih zakonih. Kršitve se nanašajo na ne-izdajo računov, ne-potrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV in plačilnimi storitvami.

V poročevalskem obdobju je bilo izvedenih 45 prekrškovnih postopkov, v 20 zadevah je bil izdan plačilni nalog, v 34 pa je bila izdana prekrškovna odločba. Storilcem prekrškov je bila izrečena globa v skupnem znesku 101.250,00 evrov, poleg tega je bilo izrečenih 11 opominov.

Število kršitev po zakonih (v enem prekrškovnem postopku je lahko ugotovljenih več kršitev): Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (34), Zakon o finančni upravi (5), Zakon o davčnem postopku (3), Zakon o potrjevanju davčnih računov (2) ter Zakon o davku na dodano vrednost (1).

FURS je v poročevalskem obdobju 4 pravnim osebam izrekel ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti po Zakonu o finančni upravi, ki velja do odprave nepravilnosti. V enem primeru je pravna oseba že odpravila ukrep iz prepovedne odločbe na način, da se je identificirala za DDV. Pri drugi pravni osebi, ki ji je ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti bil izrečen že v letu 2022, pa je bilo z nadzorom v letu 2023 ugotovljeno, da je nadaljevala z opravljanjem prodaje na stojnicah in tako ni upoštevala prepovedne odločbe, čeprav še niso bile odpravljene nepravilnosti iz te odločbe. Po opozorilu FURS je prenehala s prodajo. Zaradi neupoštevanja prepovedne odločbe je bilo v enem primeru na stojnici zarubljena oprema za opravljanje dejavnosti in gotovina.

Tržni inšpektorat RS (TIRS)

Tržni inšpektorji pri nadzoru poleg preverjanja ustrezne registracije upoštevajoč določila Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno nadzirajo še označevanje cen in upoštevanje  označenih cen v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov, izdajanje računov v skladu z določili Zakona o davčnem potrjevanju računov ter soglasje za prodajo, označenost stojnic in prisotnost podatkov o stanju blaga v skladu z določili Zakona o trgovini.

Tako je bilo od sredine aprila do sredine junija 2023 na območju celotne države opravljenih 59inšpekcijskih pregledov. Večina prodajalcev ob cestah je registriranih trgovcev (s.p. oziroma d.o.o.). Svoje sadje in zelenjavo pa ob cestah prodajajo tudi kmetijski pridelovalci v okviru OKGD  ali DDK.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so bili izrečeni sledeči ukrepi:

*13 upravnih odločb :

  • 11 odločb, s katerimi se je prepovedalo opravljanje trgovinske dejavnosti do odprave nepravilnosti, ker ni bilo soglasja,
  • 1 odločba, s katero se je prepovedalo prodajo blaga do odprave nepravilnosti, ker cene niso bile vidno označene,
  • 1 odločba, s katero se je naložilo odpravo nepravilnosti, ker na prodajnem mestu ni bilo zagotovljenih podatkov o stanju blaga.

Obenem je bilo zaradi ugotovljenih kršitev izdanih 8 plačilnih nalogov od tega 7 plačilnih nalogov, ker ni bilo soglasja in 1, ker trgovec ni zagotovil podatkov o stanju blaga. Vsi postopki še niso zaključeni.

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (IRSKGLR)

Kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljevanju Inšpektorat) je od 26. maja do 15.  junija 2023 nadzirala prodajo sadja in zelenjave iz slovenskih kmetij na lokalnem trgu. Skupaj je bilo pregledanih 141 prodajalcev in prodajalk v 33. krajih na večjih tržnicah Slovenije, obcestnih prodajah ter ob trgovskih centrih in na kmetijah. Nadzor se je izvajal v skladu z Zakonom o kmetijstvu in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. 

Inšpektorat je pristojen za nadzor porekla in sledljivosti kmetijskih pridelkov in živil iz kmetij, torej pridelovalcev fizičnih oseb, ki prodajajo svoje pridelke na lokalnem trgu, na tržnicah, obcestnih stojnicah, na kmetijah in od vrat do vrat. Nosilec kmetije lahko pri tem prodaja le istovrstne pridelke iz svoje osnovne kmetijske dejavnosti in ne sme dokupovati pridelkov iz prometa. Če dokupuje kmetijske pridelke in živila od drugih kmetij, mora za to imeti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti in mora izdajati račune. Pri tem se nadzirajo tudi evidence rabe kmetijskih zemljišč ter vpis nosilca kmetije, članov ter zaposlenih v register kmetijskih gospodarstev. Pravne osebe v prometu lahko dokupujejo pridelke in živila od drugod, vendar pa nadzor glede porekla pridelkov in izdelkov pravnih oseb ali ne izdajanja računov izvajajo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter druge pristojne inšpekcije. 

Na podlagi nadzora je inšpektorat v štirih primerih izdal opozorila po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, ker stojnice niso bile primerno označene s podatki o kmetiji. V šestih primerih bodo izdane odločbe o začasni prepovedi prometa zaradi prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov iz drugih kmetij brez dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

V letošnjem letu opažamo trend zmanjševanja neskladnosti pri prodaji sadja in zelenjave fizičnih oseb glede porekla, še vedno pa se pojavljajo nepravilnosti pri pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Zato bo letošnji poudarek pri nadaljevanju nadzora usmerjen v te dejavnosti.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

Inšpekcija je izvajala nadzor sledljivosti, označenosti in kakovosti svežega sadja in zelenjave na stojnicah, preverjala je tudi identifikacijo subjektov (registracija zavezanca), označenost prodajnega mesta, ustreznost higiene in rokovanja z živili.

Do 15.6. 2023 je bilo opravljenih 92 pregledov, pri 54 pregledih nepravilnosti niso bile ugotovljene.  Pri 38 pregledih so bile ugotovljene nepravilnosti bodisi neustrezno označevanje; pomanjkljivo higiensko stanje; zavajanje glede porekla; neustrezna, pomanjkljiva sledljivost; odsotnost zdravstvene izjave zaposlenih.

Za ugotovljene nepravilnosti so bili izrečeni naslednji upravno-inšpekcijski ukrepi:

  • 29 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru;
  • 5 odločb o prepovedi prometa (112 kg zelenjave oz. sadja zaradi neustrezne sledljivosti).

Inšpektorji vodijo tudi prekrškovne postopke, ki še niso zaključeni. Globa bo izrečena v 13 primerih.

Urad RS za meroslovje (MIRS)

Inšpektorji Urada RS za meroslovje so preverjali meroslovno ustreznost oziroma overjenost neavtomatskih tehtnic, ki se uporabljajo pri določanju mase in posledično cene prodajanega blaga.

Izvedenih je bilo 28 nadzorov. Pri 16 nadzorih ukrepi niso bili izrečeni. 

Pri 12 nadzorih so bile ugotovljene nepravilnosti (uporaba neoverjenih tehtnic - večina teh tehtnic je bila ne-overljiva in kot taka neprimerna za trgovsko dejavnost, nekaj tehtnicam pa se je veljavnost overitve iztekla).

Za ugotovljene nepravilnosti pri 12 nadzorih so bili izrečeni naslednji ukrepi: 3 upravna opozorila (Zakon o inšpekcijskem nadzoru); 9 upravnih odločb (Zakon o meroslovju o prepovedi uporabe neustreznih tehtnic), 8 opozoril (Zakon o prekrških) in 1 plačilni nalog – globa 417 EUR za pravno osebo in 208 EUR za odgovorno osebo.

Inšpektorat RS za infrastrukturo (IRSI)

IRSI je izvajal nadzor nad naslednjim: postavitvijo stojnic v cestnem svetu ob državnih cestah, oviranje preglednosti priključkov in oglaševanje. Uvedenih je bilo šest inšpekcijskih postopkov, od katerih so štirje zaključeni.

V dveh ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v dveh so bile nepravilnosti odpravljene tekom inšpekcijskega pregleda, dva postopka pa še potekata.

Izrečeni sta bili dve prekrškovni opozorili.

Inšpekcijske službe bodo z nadzori nadaljevale tudi v prihodnje.