Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim povečala namensko premoženje Javnega sklada RS za podjetništvo ter potrdila Poslovni in finančni načrt tega sklada, v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 pa je uvrstila nov projekt »Implementacija pametne raziskave«.

Vlada povečala namensko premoženje Javnega sklada RS za podjetništvo

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije povečala namensko premoženje in kapital Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo z vplačilom namenskega premoženja v kapital Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, in sicer v denarnih sredstvih v višini 20 milijonov evrov. Namenjena so za izvajanje finančnih produktov za podjetja, kot ukrep za omilitev posledic energetske krize, in sicer 10 milijonov evrov v letu 2023 in 10 milijonov evrov v letu 2024.

Povečanje, vrednost in vrsto namenskega premoženja mora Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo vpisati v sodni register. Vlada Republike Slovenije pa sklene pogodbo o prenosu sredstev v namensko premoženje Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo in za njen podpis pooblašča ministra za gospodarstvo, turizem in šport.

Sklad bo namenska sredstva v vrednosti 20 milijonov evrov namenil za izvajanje finančnih produktov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Sklad bo namenska sredstva uporabil za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in Programom izvajanja finančnih spodbud ministrstva. Načrtovane so finančne spodbude v obliki posojil za zagotavljanje likvidnih sredstev za mikro, mala in srednje velika podjetja.


Vlada potrdila Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo

Na odboru je vlada je sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023.

Slovenski podjetniški sklad vsako leto v skladu z Zakonom o javnih skladih pripravi poslovni in finančni načrt za prihajajoče leto, ki ga posreduje v sprejetje ustanovitelju Vladi Republike Slovenije. Pred tem ga obravnava nadzorni svet sklada, ki mora sestaviti pisno poročilo ustanovitelju, v katerem zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta oz. do njegovih sprememb in dopolnitev. Nadzorni svet je dokument obravnaval na 1. redni seji 15. junija 2023 in podal pozitivno stališče k spremembam.

Spremembe poslovnega in finančnega načrta se nanašajo na spremembo prvotno načrtovanega ukrepa posebne spodbude za mlada podjetja za trajnostni razvoj, ki se ga nadomesti z izvedbo ukrepa posebnih spodbud za mikro podjetja v lesarstvu. Načrtovano je tudi izvajanje aktivnosti za pripravo na izvajanje ukrepov, ki bodo financirane iz sredstev finančne perspektive 2021–2027.

Glede na navedeno se spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta 2023 nanašajo na izvzetje prvotno načrtovanih posebnih spodbud za mlada podjetja za trajnostni razvoj, za katere je bilo predvideno financiranje iz preostankov sredstev finančne perspektive 2014–2020 in na vključitev izvajanja posebnih spodbud za mikro podjetja v lesarstvu, ki se bodo financirale iz sredstev proračuna. Nanašajo se tudi na aktivnosti priprave ustreznih dokumentov in programov v letu 2023, ki se bodo skladno z usmeritvami ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, izvajali preko sklada.

Navedene spremembe se bistveno ne odražajo v načrtovani višini odobrenih sredstev in številu podprtih podjetjih, zato ostaja načrt kljub spremembam in dopolnitvam odobriti približno 122 milijonov evrov finančnih in vsebinskih spodbud in podpreti predvidoma 2330 projektov.


Vlada uvrstila nov projekt »Implementacija pametne raziskave« v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026

Na seji odbora je vlada sprejela tudi predlog za uvrstitev novega projekta »Implementacija pametne raziskave« v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026.

Projekt Implementacija pametne raziskave (angleško Smart Survey Implementation - SSI) izvaja konzorcij držav združenih pod imenom ESSnet Smart Surveys. Projekt raziskuje in testira napredne tehnike zbiranja podatkov uradne statistike, pri katerih se z merskimi instrumenti skuša približati respondentu in viru podatkov. Izvedba projekta bo potekala 24 mesecev, do 30. aprila 2025. V projekt je vključenih 11 organizacij iz 8 evropskih držav Projekt koordinira Statistični urad Nizozemske (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Statistični urad RS (SURS) se, tako kot uradna statistika po svetu, sooča s padajočimi stopnjami odgovora respondentov v svojih raziskavah. Pri tem si želi spoznati motivacijo in razloge sodelujočih za sodelovanje v raziskavah uradne statistike, ki bi vključevale pametne funkcije (na primer prepoznavanje lokacije, na podlagi soglasja sodelujočega). V okviru projekta bo izvedena raziskava na splošni populaciji, ki bo preverjala razloge za sodelovanje v raziskovanjih, ki vključujejo pametne funkcije. Sodelovanje v tem delu projekta je za SURS ključno, saj bo na podlagi izvedene raziskave v projektu, pridobil pomembne informacije o značilnostih in motivaciji respondentov v raziskavah uradne statistike. Poleg tega bo SURS spremljal tudi ostale rezultate projekta in tako pridobil pomembne dodatne informacije o samih strategijah izvajanja raziskovanj uradne statistike v prihodnje s pomočjo pametnih funkcij.