Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 2023 in v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila nov projekt Nakup poslovnih prostorov v Mariboru.

Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2023, s katerim je na 93. redni seji dne 14. marca 2023, soglašal Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada RS je skladno s četrto alinejo 13. člena Zakona o javnih skladih ter na podlagi drugega odstavka 4. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, kot javnega sklada, posredovan v sprejetje Vladi Republike Slovenije.

Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi je ministrstvo, pristojno za stanovanjsko področje, postalo Ministrstvo za solidarno prihodnost. Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, s katero bo spremenjena pristojnost usklajena, je v pripravi.

Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije opredeljuje cilje in poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v letu 2023 v okviru dejavnosti pridobivanja javnih najemnih stanovanj in v okviru ostalih poslovnih dejavnosti, ki jih skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 opredeljuje Poslovna politika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 2021-2025, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na 63. redni seji, dne 11. marca 2021.


Uvrstitev novega projekta Nakup poslovnih prostorov v Mariboru v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026

Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve uvrstila nov projekt Nakup poslovnih prostorov v 3. nadstropju poslovnega objekta na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026.

Glavni cilj investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb različnih organov državne uprave (Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter različnih inšpektoratov) v lastnih oziroma ustreznih prostorih, ki omogočajo ustrezne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost, racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter združevanje centraliziranih organov na eni lokaciji.

Na območju Maribora je več organov državne uprave umeščenih v najetih ali lastnih prostorih, ki so potrebni večjih investicijskih vlaganj, ki pa dolgoročno ne bi bila gospodarna, zato je Ministrstvo za javno upravo iskalo dolgoročno rešitev z nakupom primernih prostorov na območju širšega središča Maribora. Nakup je gospodarna odločitev, saj se bo s tem na eni strani dolgoročno rešilo prostorsko problematiko za uslužbence omenjenih državnih organov, na drugi strani pa zmanjšalo stroške najemnine, ki jo zdaj za najete prostore plačuje Ministrstvo za javno upravo. Poleg tega je v lastnih prostorih enostavneje in hitreje slediti spremembam v delovnih procesih oziroma po potrebi izvesti preureditve delovnih prostorov in izvajati investicije.

V prostore (skupna površina 2920 m2, površina pisarn 1780 m2) se bodo selili uporabniki iz najetih prostorov in iz lokacij v lasti Republike Slovenije (iz Trubarjeve 11). Ocenjena vrednost izvedbe projekta (nakupa in obnove) znaša 2.050.000 evrov z DDV.