Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

1. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu pod opr. št. P 51/2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

2. Predlog sprememb Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2023 in 2024, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Predlog seznanitve s podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

4. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave  za leto 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

5. Predlog za izdajo soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost zaposlenim na Univerzi v Mariboru iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog za izdajo soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Gozdarskega inštituta Slovenije in pomočniku direktorja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

7. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru, Poročevalka: Tanja Fajon

8. Predlog sklepa o imenovanju Nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale, Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Ljubljana, Poročevalec: dr. Darjo Felda

11. Predlog ustanovitve Delovne skupine vlade za stanovanjsko politiko, Poročevalec: Simon Maljevac

13. Predlog razrešitve in imenovanja članov Stalne medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

14. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

15. Predlog razrešitve in imenovanja predsednika in članov Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

16. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana v Komisiji za pospeševanje mednarodne menjave, Poročevalec: Matjaž Han

17. Predlog za imenovanje namestnika direktorja v konstituenčni pisarni Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Poročevalec: Klemen Boštjančič

19. Predlog imenovanja članov znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg in predlog imenovanja članov znanstvenega odbora za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu, Poročevalec: dr. Igor Papič