Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2024, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

2. Predlog zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parceli št. 1295/1 in 1295/2, obe k. o. 2631 Portorož, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Predlog soglasja k pobudi Občine Pesnica za pripravo elaborata lokacijske preveritve v območju Državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor–Šentilj, Poročevalec: Uroš Brežan

4. Predlog soglasja Dijaškemu domu Vič za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija Dijaškega doma Vič«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

5. Predlog soglasja Šolskemu centru Nova Gorica za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija stavb Šolskega centra Nova Gorica«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

6. Predlog soglasja k spremembi pogodbe št. 4300-453/2022-1 z dne 19. 9. 2022 za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na strelišču Slovenske vojske Mlake, Poročevalec: Marjan Šarec

7. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7A. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU in Uredbe (EU) št. 806/2014 glede določenih vidikov minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za moldavske izdelke v okviru Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 ter direktiv (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828, Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog soglasja za sodelovanje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v projektu »Povečanje in krepitev sposobnosti odzivanja na radiološke ali jedrske izredne dogodke v državah članicah združenja ASEAN« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Pobuda za sklenitev Delovnega sporazuma med Evropsko patentno organizacijo in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino o sodelovanju pri poizvedbah, Posebnih ureditev za uporabo smernic za preizkus na Evropskem patentnem uradu in smernic za mednarodno poizvedbo in predhodni preizkus pri pripravi poročil o poizvedbi in pisnih mnenj o slovenskih patentnih prijavah ali patentih pri Evropskem patentnem uradu in Upravnega sporazuma med Evropskim patentnim uradom in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino o znižanju pristojbin za poizvedbe na podlagi delovnega sporazuma o sodelovanju pri poizvedbah, Poročevalec: Matjaž Han

14. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na 43. Konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) od 1. do 7. julija 2023 v Rimu v hibridni obliki, Poročevalka: Irena Šinko

15. Izhodišča za udeležbo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo »Pospešitev okrevanja po koronavirusni bolezni (COVID-19) in polno izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj na vseh ravneh« od 17. do 19. julija 2023 v New Yorku, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

15A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 1. zasedanju Odbora OECD za MSP in podjetništvo, ki bo potekalo v sestavi ministrov, pristojnih za gospodarstvo, 27. in 28. junija 2023 v Parizu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

16. Poročilo o obisku podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon od 20. do 25. maja 2023 v Republiki Indoneziji in Socialistični republiki Vietnam (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 32. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo 24. in 25. maja 2023 v Kremsu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na Pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede nujnega reševanja in odprave škode zaradi obilnega deževja (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec