Skoči do osrednje vsebine

Prenovljen pregledovalnik podatkov o kulturni dediščini

Na voljo je prenovljeni pregledovalnik Informacijskega sistema kulturne dediščine (ISKD).

Javnosti je na voljo prenovljeni pregledovalnik Informacijskega sistema kulturne dediščine (ISKD). V njem so na enem mestu zbrani podatki:

  • registra nepremične kulturne dediščine (eRNPD),
  • registra nesnovne kulturne dediščine (eRNSD),
  • evidence arheoloških raziskav (eArheologija) in
  • pravnih režimov varstva dediščine (eVRD).

Zaradi različnih potreb strokovne in splošne javnosti ter upravljalcev prostora zagotavljamo dostop do podatkov z uporabo tako alfanumeričnega kot prostorskega (GIS) pregledovalnika. Vsak modul pregledovalnika omogoča prikazovanje opisnih in prostorskih podatkov o kulturni dediščini, osnovno iskanje, izdelavo naprednejših poizvedb in izvoz podatkov v različne formate (CSV in GeoJSON). Moduli so med seboj povezani in omogočajo dostop do pravnih predpisov in izbranih dokumentov o kulturni dediščini (fotografij, načrtov, zapiskov ter drugih dokumentov iz zbirk Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino (INDOK center), ki so vključeni v aplikacijo).

Geografski informacijski sistem kulturne dediščine (GisKD) vključuje tudi geolocirane zgodovinske karte, ki smo jih pripravili v sodelovanju z različnimi inštitucijami; med njimi je dopolnjen franciscejski kataster. Z njimi GisKD omogoča neposredno primerjavo zgodovinskega stanja prostora s sedanjim. Med sodobnimi kartografskimi podlagami izpostavljamo Lidar za območje celotne Slovenije.

Pregledovalnik ISKD je zgrajen z orodji platforme GeoHub-SI v Državnem računalniškem oblaku, ki ga zagotavlja Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Pregledovalnik je bil razvit v okviru projekta eDediščina, ki ga je Direktorat za kulturno dediščino izvajal v obdobju 2017-2022 iz sredstev ESRR. V okviru tega projekta je Ministrstvo za kulturo posodobilo register nepremične in nesnovne kulturne dediščine, vzpostavilo sistem varstvenih območij dediščine in sistem za učinkovito evidentiranje in spremljanje izvajanja arheoloških raziskav.

Podatke, ki nastajajo v postopkih varstva kulturne dediščine, delimo z javnostjo v pregledovalnikih, njihovo ponovno uporabo pa omogočamo tudi na portalu OPSI. S prenovo javnih pregledovalnikov so tekoče posodobljeni podatki o kulturni dediščini dostopnejši splošni in strokovni javnosti.

Več o podatkih v novem pregledovalniku ISKD

Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o kulturni dediščini v Sloveniji, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo. Vzpostavljena sta register nepremične in register nesnovne kulturne dediščine. Vpis v register nepremične kulturne dediščine predlaga Zavod za varstvo kulturne dediščine, vpis v register nesnovne dediščine pa Koordinator varstva nesnovne dediščine (SEM). Pobudo za vpis v register lahko da vsakdo, tudi preko portala Moja eDediščina.

Oba registra sta javnosti že dolgo na voljo, vendar so podatki registra nesnovne dediščine, vključno s podatki o nosilcih dediščine, prvič javno predstavljeni celostno in z možnostjo naprednejših poizvedb.

Opozarjamo, da je zaradi poenotenja v registru nepremične kulturne dediščine doslej uporabljano oznako evidenčna številka dediščine (EŠD) zamenjala oznaka enotna identifikacija dediščine (EID). Pretvorba med obema oznakama je enostavna in enoznačna (na primer EŠD 109 ustreza EID 1-00109).

Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVRD) vključujejo zbrane podatke o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Doslej so bili uporabnikom na voljo v ločenem prostorskem pregledovalniku, zdaj so kot sloj vključeni v GisKD, kjer je možna njihova interpretacija v povezavi z drugimi prostorskimi podatki.

Nova evidenca arheoloških raziskav (eArheologija) je rezultat digitalizacije upravnih postopkov izdaje kulturnovarstvenih soglasij (dovoljenj) za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Dovoljenje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je potrebno v primeru vsaj šibko invazivnih arheoloških terenskih raziskav (podpovršinski pregledi, vzorčenja z vrtinami, testno sondiranje, raziskave o gradnji, izkopavanja), in sicer ali iz znanstvenoraziskovalnih razlogov ali kadar se posega v zemeljske plasti kopenske ali podvodne registrirane nepremične dediščine in je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave. Ministrstvo z dovoljenjem strokovno usposobljenemu izvajalcu dovoli izvedbo predvidene arheološke raziskave. 

Vzpostavljeno informacijsko okolje omogoča učinkovito spremljanje izvajanja arheoloških raziskav na območju Republike Slovenije in nadzora nad njimi. Omogočena je tudi objava rezultatov neinvazivnih arheoloških terenskih raziskovalnih postopkov (daljinska zaznavanja, pregledi in vzorčenja).

Evidenca trenutno vsebuje območja raziskav in poročila o opravljenih arheoloških raziskavah, za katere je Ministrstvo za kulturo izdalo dovoljenja od leta 2013 (od uveljavitve Pravilnika o arheoloških raziskavah, Uradni list RS, št. 3/13 ) in za katere so izvajalci arheoloških raziskav ustrezno poročali. Arheološke raziskave z izdanim dovoljenjem po 15. septembru 2022 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah, Uradni list RS, št. 56/22) pa je mogoče spremljati tudi po statusih raziskave: v teku, v poročanju, zaključena.