Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela odgovor na sprejete sklepe Državnega sveta k problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja, v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Ureditev centralne kuhinje SB Nova Gorica in povečala vrednost projekta Logistični center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Odgovor na sprejete sklepe Državnega sveta k problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela odgovor na sprejete sklepe Državnega sveta Republike Slovenije k problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT).

Opredelitev določenega dela trajnega travinja v območja Natura 2000 kot okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT), ki ga je prepovedano preorati ali spremeniti v drugo rabo, je obvezna zahteva za države. Zahteva za ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja velja za vse vlagatelje zahtevkov za intervencije neposrednih plačil (osnovno plačilo, proizvodno vezana plačila in plačila za shemo za okolje in podnebje) in nekatere intervencije razvoja podeželja: plačilo za naravne ali druge omejitve - OMD, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - KOPOP, ekološko kmetovanje – EK, biotično varstvo rastlin - DVR), lokalne pasme in sorte - LOPS, plačila Natura 2000 – N2000 in dobrobit živali – DŽ.

Zavod RS za varstvo narave je določil območja OOTT na podlagi strokovnih ocen z upoštevanjem stanja varovanih vrst in habitatov znotraj območij Natura 2000. Predmet varovanja s pomočjo območja OOTT so izključno trajni travniki oziroma GERK-i (to so strnjene površine kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva) z rabami trajni travnik, travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi in ekstenzivni sadovnjak, ki je trajno zatravljen. Na obstoječih njivskih površinah je dovoljena običajna kmetijska raba teh površin, vključno s preoravanjem in kolobarjenjem poljščin, ob upoštevanju veljavnih predpisov. Enako se obstoječe trajne nasade lahko uporablja v skladu s kmetijsko prakso in veljavnimi predpisi. Za vlagatelje zbirne vloge za uveljavljanje intervencij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike pa ni dovoljeno spreminjati trajnega travinja (z že omenjenimi rabami GERK-ov), vključno s prepovedjo preoravanja teh površin. Poudariti velja, da se je območje OOTT od leta 2015 povečalo iz 22.500 hektarjev trajnih travnikov na 32.600 hektarjev, saj se je Slovenija, na podlagi okoljskega poročila in v luči prispevka OOTT k naslavljanju biotske raznovrstnosti, z novim sprejetim strateškim skupne kmetijske politike 2023-2027 zavezala, da bo ohranjala 33.000 hektarjev trajnih travnikov znotraj območij Natura 2000. Povečanje je v procesu pogajanj za strateški načrt izrecno zahtevala Evropska Komisija.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) intenzivno išče načine za izpolnitev naložene obveze s strani Evropske Unije, ki bodo obenem na območjih OOTT omogočili kmetovanje, skladno z običajno prakso. Rešitve bo potrebno uskladiti tudi z Evropsko komisijo.

Vlada v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Ureditev centralne kuhinje Splošne bolnice (SB) Nova Gorica in povečala vrednost projekta Logistični center NIJZ

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Ureditev centralne kuhinje SB Nova Gorica in povečala vrednost projekta Logistični center NIJZ
Ureditev centralne kuhinje v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica vključuje zaključna gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter nabavo (izdelavo, dobavo in montažo) opreme. Vključeno je tudi dokončanje jedilnice za zaposlene kot prva etapa druge faze že zgrajenega in deloma opremljenega objekta Urgentni center Nova Gorica. Z investicijo bo v kleti objekta v skladu z izdelano projektno dokumentacijo PZI (Projekt za izvedbo) urejena centralna bolnišnična kuhinja, skupaj z dokončno ureditvijo nedokončane jedilnice za zaposlene in s spremljajočimi prostori. Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 5.015.420,00 evrov z DDV, od tega bo Ministrstvo za zdravje (MZ) zagotovilo 4.805.580,00 evrov, SB Nova Gorica pa 209.840,00 evrov.

Investicija v logistični center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vključuje nakup in obnovo objekta, ki se nahaja na Letališki cesti 29 v Ljubljani ter nakup potrebne opreme za vzpostavitev logističnega centra NIJZ in prostorov storitveno prodajnega centra. Investicija bo tako z organizacijskega vidika kot tudi z vidika standardov farmacevtske stroke omogočala optimalen in nemoten potek dela v varnem in stabilnem okolju tudi ob nenadnih izbruhih nalezljivih bolezni v prihodnje. Vse to bo posredno vplivalo na varovanje in zvišanje ravni zdravja prebivalstva, kar pa predstavlja namen delovanja NIJZ. Nova ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 4.858.046 evrov z DDV in je za 1.160.205,87 evra višja od ocenjene vrednosti investicije po potrjenem dokumentu identifikacije investicijskega projekta 3.697.840,13 evra. Financiranje investicije bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za zdravje.