Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na sprejete sklepe Državnega sveta Republike Slovenije k Problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Berjanca, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Hotunjski vrh, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk,Poročevalka: Irena Šinko

5. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Ključnih elementov Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 2011–2013 (PS1), Poročevalec: Matjaž Han

9. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija 2022, Poročevalec: Uroš Brežan

10. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Predlog odločitve o izbiri ponudnika za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na območju koncesije št. 9, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

12. Predlog soglasja koncedenta k programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPDPN 6 »Zunanji kamionski terminal – 1. faza« - faza 1A, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

12A. Predlog odzivnega poročila Vlade Republike Slovenije na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Izvajanje stanovanjske politike v Republiki Sloveniji«, Poročevalec: Uroš Brežan

13. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o oddanih naročilih po 11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2022, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Predlog soglasja Gospodarski zbornici Slovenije k ceni delovodskih in poslovodskih izpitov za leto 2023, Poročevalec: Matjaž Han

III. ZADEVE EU

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)700/24 z dne 26. 1. 2023 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2021/514 z dne 22. marca 2021 o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2023/0038), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV za digitalno dobo, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU)št. 904/2010 glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo, Poročevalec: Klemen Boštjančič

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV, Poročevalec: Klemen Boštjančič

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2022/563 glede zneska makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji, Poročevalec: Klemen Boštjančič

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem ter Direktive 2008/105/ES o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike,Poročevalec: Uroš Brežan

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Revizija pobude EU za opraševalce - Nov dogovor za opraševalce, Poročevalec: Uroš Brežan

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 20. marca 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost - notranji trg, industrija, raziskave in vesolje (raziskave) 2. decembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za raziskave, (COMPET) 7. in 8. februarja 2023 v Stockholmu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Konzorciju evropske raziskovalne infrastrukture »Integrirana strukturna biologija« (Instruct-ERIC) , Poročevalec: dr. Igor Papič

27. Poročilo o ugotovitvah ponovne pregledovalne misije EPREV follow-up Mednarodne agencije za atomsko energijo v Sloveniji, Poročevalec: Uroš Brežan

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci Združenih narodov o vodi med 22. in 24. marcem 2023 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke od 16. do 19. marca 2023 v Panami, Poročevalec: Klemen Boštjančič

29A. Izhodišča za delovno srečanje državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Andreja Rajha z državnim sekretarjem na Ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške Tomislavom Mihotićem 15. marca 2023 na Otočcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

30. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjane Buzeti na mednarodnem kongresu BIOEAST-a na visoki ravni 15. in 16. marca 2023 v Varšavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

30A. Informacija o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža na vrhu OECD na visoki ravni »Navdih, inovativnost in vključevanje: Oblikovanje naše prihodnosti s socialnim in solidarnostnim gospodarstvom", ki bo potekal v hibridni obliki 20. marca 2023 na sedežu OECD v Parizu, Poročevalec: Matjaž Han

31. Poročilo o obisku podpredsednice vlade in ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon z gospodarsko delegacijo od 7. do 10. februarja 2023 v Republiki Uzbekistan in v Kirgiški republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zaščito pred divjimi zvermi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi s slovensko gospodarsko diplomacijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon