Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim dala soglasje k predlogom amandmajev k noveli Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter k širitvi vpisa suhozidne gradnje na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, spremenila pa je tudi izhodiščno vrednost projekta "Programi za AV medije 2022–2023", ki je vključen v veljaven Načrt razvojnih programov.

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k noveli Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za gospodarstvo soglašala s predlogom amandmajev k noveli Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z amandmaji se upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika, upoštevane pa so tudi nekatere pripombe, ki jih je posredovala strokovna javnost.

Širitev vpisa suhozidne gradnje na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Vlada se je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve seznanila s potekom priprav na širitev vpisa enote nesnovne kulturne dediščine suhozidne gradnje na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Vlada je dala soglasje k širitvi vpisa z novimi partnerskimi državami Andoro, Avstrijo, Belgijo, Irsko in Luksemburgom in se strinjala, da v imenu sodelujočih držav nominacijo širitve vpisa preda Republika Irska. Poleg tega je vlada določila, da Ministrstvo za kulturo v imenu Slovenije vodi pripravo nominacije, Ministrstvo za zunanje zadeve pa uskladi podpisovanje vloge nominacije in tako omogoči pravočasno oddajo vloge. Vlada je za podpis vloge nominacije pooblastila Metko Ipavec, stalno predstavnico Republike Slovenije pri Unescu.

Slovenska strokovna izhodišča širitve pripravlja Ministrstvo za kulturo, pri postopku pa sodelujejo tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Javni zavod Park Škocjanske jame ter Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo suhozidne gradnje. Ministrstvo za kulturo je na osnovi gradiv, ki jih je pripravilo irsko ministrstvo za kulturo in v sodelovanju s predstavniki Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje in strokovnih institucij presodilo, da je širitev vpisa z novo skupino držav utemeljena. Na ta način bodo vzpostavljeni pogoji za vzpostavitev širšega partnerstva držav, večji pretok informacij in dobrih praks, načinov in pristopov varovanja in vpetosti kulturne dediščine v trajnostni razvoj. Širitev je tudi pozitivna spodbuda za mednarodno sodelovanje po Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine.

Pri pripravi izvorne nominacije so poleg Slovenije sodelovale še Grčija kot vodilna država, Hrvaška, Ciper, Francija, Italija, Španija in Švica. Sicer pa je bila suhozidna gradnja, veščina zidanja brez uporabe veziva, v Register nesnovne kulturne dediščine vpisana 20. maja 2016, na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pa 28. novembra 2018 z naslovom Veščina suhozidne gradnje, znanj in tehnik.

Vlada spremenila izhodiščno vrednost projekta Programi za AV medije 2022–2023, ki je vključen v veljaven Načrt razvojnih programov

Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve povišala vrednost projekta Programi za AV medije 2022–2023, ki je vključen v veljaven Načrt razvojnih programov, in sicer za 20 odstotkov oziroma za 400.000 evrov. Vlada je povečala vrednost projekta zaradi krepitve konkurenčnosti, boljše kakovosti avdiovizualnih (AV) del ter spodbujanja razvoja novih žanrov in televizijskih nadaljevank.

Na ta način se bo z javnim razpisom doseglo večje število kakovostnih in produkcijsko bogatih del. Z izboljšano vsebino in produkcijskim vlaganjem bo dosežen večji odstotek slovenskih kakovostnih del v programih ponudnikov avdiovizualnih del. To je cilj, ki je določen z zakonom (Zakon o medijih, Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah) in shemo državne pomoči.

Cilj projekta Program za AV medije 2022–2023 je spodbujanje avdiovizualne produkcije, neodvisno od izdajateljev televizijskih programov, ustvarjanje pogojev za razvoj avdiovizualne produkcije in stroke, večji odstotek kvalitetnih avdiovizualnih del ter njihova gledanost. Projekt izvaja Slovenski filmski center.