Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim dokapitalizirala Javni sklad za regionalni razvoj in razvoj podeželja, odprla novo proračunsko postavko Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za spodbujanje podjetništva - draginja, sprejela več sklepov o prerazporeditvah sredstev državnega proračuna ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila nekatere nove projekte.

Samooskrba z električno energijo prvi poziv

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila nov projekt Samooskrba z električno energijo prvi poziv.
Predviden je tudi ukrep Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo. V okviru tega ukrepa se bo izvajal tudi projekt Samooskrba z električno energijo prvi poziv, in sicer v skladu z javnim pozivom Eko sklada 93SUB-SO21. Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene novim naložbam nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.
Namen dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud bo spodbujanje gradnje naprav za samooskrbo z električno energijo in s tem povečanje deleža OVE v končni rabi električne energije.
Cilj projekta je povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter manjše izpuste toplogrednih plinov. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja, imajo daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.
Višina nepovratnih sredstev je do 25.000.000,00 EUR, in sicer za leto 2022 do 1.000.000,00 EUR, za leto 2023 pa do 24.000.000,00 EUR.
Predvideno trajanje financiranja je do konca leta 2023 oziroma do porabe sredstev.


Ribniški sklad dokapitaliziran s sredstvi v višini dobrih 10 milijonov evrov

Vlada je na odboru potrdila razporeditev sredstev iz naslova prejetih kupnin in dodatne namenske dokapitalizacije za povečanje premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica (Ribniški sklad), v skupni višini 10.379.170,88 evrov.  
Sklad bo namenska sredstva uporabil v skladu s svojim Poslovnim in finančnim načrtom za leti 2022 in 2023. Načrtovani so različni programi spodbud kot ugodna posojilna sredstva. Z vplačilom dodatnega namenskega premoženja bodo omogočeni javni razpisi v okviru programov Podjetništvo, Kmetijstvo in gozdarstvo ter Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja. Javni razpisi bodo odprti od leta 2022 do konca leta 2024.
Programi spodbud bodo namenjeni spodbujanju podjetništva, s posebnim poudarkom na prehodu k brezogljičnemu gospodarstvu, k zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi in družbeno odgovornim projektom, obdelavi in predelavi lesa, na digitalizaciji ter na snovni in energetski učinkovitosti. Vključevali bodo tudi spodbude za občine z dodeljevanjem ugodnih posojil za financiranje lokalne in regionalne javne infrastrukture, spodbude za kmetijstvo in gozdarstvo ter spodbude za dvig gospodarske osnove na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.
Vlagatelji bodo s sredstvi lahko zapirali finančne konstrukcije za naložbe, ki so bile podprte v okviru načrta za okrevanje in odpornost, večletnega finančnega okvira in kreditiranje energetskih prenov mikro, malih in srednjevelikih podjetij iz Obmejnih problemskih območij.
Vir novih namenskih sredstev so sredstva od kupnin in dodatno zagotovljena sredstva za namensko dokapitalizacijo Ribniškega sklada, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2022.


Vlada odprla novo proračunsko postavko

Vlada je v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo odprla novo proračunsko postavko Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za spodbujanje podjetništva - draginja.
Nova proračunska postavka Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za spodbujanje podjetništva - draginja je bila odprta v okviru glavnega programa Spodbude za rast in razvoj podjetij ter podprograma Podpora malim in srednje velikim podjetjem. V letu 2022 bodo za ta namen zagotovljena sredstva v višini šest milijonov evrov.

Več sredstev za obnovo palače Bassegio Koper

Med izvajanjem projekta »Obnova palače Bassegio Koper« je prišlo do povečanja njegove vrednosti, in sicer iz 490.501 evra na 1.032.602 evra. Vlada Republike Slovenije je na seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve to povečanje umestila v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025.
Namen projekta je v palači Bassegio vzpostaviti Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino, ki je skupni meddržavni projekt slovenskih in italijanskih univerz, arhivov in občin.


Sprememba vrednosti projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov

Vlada je v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022 – 2025 spremenila izhodiščno vrednost pri projektu Informacijska oprema Državnega zbora.
Spreminja se izhodiščna vrednost projekta, in sicer iz 1,07 milijona evrov na približno 1,37 milijona evrov. Sredstva so med drugim namenjena za nakup barvne multifunkcijske naprave in multimedijske opreme za snemanje sej in dogodkov v Državnem zboru. Projekt je v izvajanju, sredstva zanj pa so v celoti zagotovljena v okviru finančnega načrta Državnega zbora.


Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je na odboru med drugim na Državno volilno komisijo razporedila 3,95 milijona evrov. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov za izvedbo treh referendumov, ki so bili izvedeni 27. novembra 2022.
Ministrstvu za zunanje zadeve je vlada razporedila milijon evrov za humanitarni prispevek Svetovnemu programu za hrano za pomoč v hrani prizadetemu prebivalstvu v najmanj razvitih državah v okviru humanitarnega programa Žito iz Ukrajine.
Znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila skoraj 1,6 milijona evrov za izplačilo otroških dodatkov v mesecu decembru 2022.
V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila 5,46 milijona evrov za transfere brezposelnim osebam.


Vlada prerazporedila letošnja proračunska sredstva

Med drugim bomo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter znotraj finančnega načrta tega ministrstva razporedili in prerazporedili pravice porabe v skupni višini približno 2,7 milijona evrov za izplačilo energetskih dodatkov, namenjenih omilitvi posledic dviga cen energentov in življenjskih potrebščin za najbolj ranljive skupine prebivalstva.
V finančni načrt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo prerazporedili pravice porabe v višini 750 tisoč evrov za (so)organizacijo evropskega prvenstva v rokometu za ženske.


Vlada prerazporedila pravice porabe v letošnjem proračunu

Med drugim bo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 1.033.023,31 evra, in sicer za poravnavo mednarodnih članarin in za naloge, povezane z vzdrževanjem vodne infrastrukture.