Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Kranjska Gora št. C2130-15R213003, Poročevalec: Matjaž Han

2. Predlog odvzema statusa javno dobro  javne železniške infrastrukture v k. o. Bodrež, k. o. Vipavski Križ, k. o. Senica, k .o. Trzin, k. o. Štanjel, k. o. Brestanica, k. o. Blanca ter k. o. Brezovo in določitev upravljavca nepremičninam, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

3. Predlog soglasja k brezplačnem prenosu nepremičnine ID znak: 2679 1513-2 k. o. 2679 Gradišče II na Univerzo v Ljubljani in obremenitvi nepremičnine, ID znak: 2679 969-12 in 2679 969-13 k. o. 2679 Gradišče II v lasti Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Predlog neodplačnega prenosa nepremičnin v k. o. 2315 Šempeter v lasti D.S.U. d. o. o., družba za svetovanje in upravljanje na Republiko Slovenijo, Poročevalec: dr. Igor Papič

5. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog določitve Zavoda za gozdove Slovenije za upravljavca dela stavbe v k. o. 942 Gornji Grad, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 443/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

7A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1328/2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

8A. Predlog imenovanja generalne sekretarke Ministrstva za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8B. Predlog imenovanja generalnega sekretarja Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

11A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

11B. Predlog imenovanja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

11C. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v Policiji, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

11Č. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

14. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

15. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

15A. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

15B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

15C. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

16. Predlog prenehanja državnotožilske funkcije višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor«, Poročevalec: dr. Igor Papič

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Srednja elektro-računalniška šola Maribor«, Poročevalec: dr. Igor Papič

19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana«, Poročevalec: dr. Igor Papič

20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Šolski center Ptuj«, Poročevalec: dr. Igor Papič

21. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Zavod za šport Planica, Poročevalec: dr. Igor Papič

22. Predlog imenovanja in razrešitev predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

23. Predlog imenovanja članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek