Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – prva obravnava, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1A. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – nujni postopek, Poročevalec: Uroš Brežan

2. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 in seznanitev z izvedenim nadzorom nad delom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Poročevalka: Irena Šinko

4. Predlog naznanila o datumu začetka veljavnosti Delegirane uredbe Komisije 2021/654/EU, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

5. Predlog cenika storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, Poročevalec: Uroš Brežan

5A. Predlog smernic za inovativno javno naročanje, Poročevalec: Matjaž Han

6. Seznam vseh projektov, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov leta 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6A. Informacija o ustanovitvi »Zamejske gospodarske koordinacije«, Poročevalec: Matjaž Han

7. Predlog letnega poročila o poslovanju Javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2021 in soglasje k porabi izkazanega dobička v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 in predlog sklepa o pokritju presežka odhodkov nad prihodki v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

8A. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica v letu 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

9A. Predlog za uvrstitev projekta 2550-22-0061 Samooskrba z električno energijo prvi poziv v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Uroš Brežan

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024, Poročevalka: Irena Šinko

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za upravljanje, ohranjanje in nadzor, ki se uporabljajo na območju, zajetem s Sporazumom o ribolovu v južnem Indijskem oceanu (SIOFA), Poročevalka: Irena Šinko

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023 za nekatere staleže in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, in o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/110 glede določitve ribolovnih možnosti za leto 2022, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, Poročevalec: Irena Šinko

12A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 5. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

13A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 6. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 6. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

15. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana 21. in 22. septembra 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 11. in 12. oktobra 2022 v Pragi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 8. novembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

18A. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na slovesnosti ob začetku rednega obratovanja električnega daljnovoda Cirkovce–Pince 2. decembra 2022 v Cirkovcah, Poročevalka: Tanja Fajon

19. Izhodišča za udeležbo Tanje Fajon, ministrice za zunanje zadeve na 10. Vrhu predsednikov držav in vlad Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav (OAKPS) 9. in 10. decembra 2022 v Luandi in delovni obisk od 5. do 8. decembra 2022 v Namibiji in Republiki Južni Afriki,Poročevalka: Tanja Fajon

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (CBD COP15), 10. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti (KP COP MOP 10) in 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (NP COP MOP 4) od 7. do 19. decembra 2022 v Montrealu, Kanada, Poročevalec: Uroš Brežan

20A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 11. zasedanju Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje od 30. novembra do 1. decembra 2022 v Postojni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 31. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro 6. in 7. decembra 2022 v Moravskih Toplicah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu 9. decembra 2022 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 173. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. in 14. decembra 2022 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 41. Skupščini Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki je potekala v fizični in virtualni obliki od 27. septembra do 7. oktobra 2022 na sedežu ICAO v Montrealu v Kanadi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

25. Poročilo o srečanju državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Marka Štucina z državno sekretarko za Evropo v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške Andrejo Metelko Zgombić 5. oktobra 2022 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon