Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na današnjih vladnih odborih v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila dva nova projekta in prerazporedila sredstva v proračunu države za leto 2022.

Projekt sanacije stavbe nekdanjega dijaškega doma Črnomelj

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila nov projekt – Sanacija stavbe bivšega dijaškega doma Črnomelj. Projekt je bil izbran na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2022.
Sanacija vključuje izvedbo potresne sanacije objekta, ureditev sanitarij v objektu in popolno rekonstrukcijo 1. nadstropja stavbe. S tem posegom bodo zagotovljeni osnovni pogoji, da lahko Občina Črnomelj nadaljuje s projektom ureditve prostorov knjižnice, postavi dvigalo in nadaljuje z obnovo prostorov. Vrednost investicije je 792.081,60 evra, od tega bo Ministrstvo za kulturo zagotovilo, 324.623,60 evrov, Občina Črnomelj pa 467.458,00 evrov.

Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij - PARC

Na seji odbora za gospodarstvo je Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt z nazivom Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij – PARC (angleško The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals- PARC). Projekt PARC je namenjen pospeševanju raziskav, izmenjavi znanja in izboljšanju veščin pri ocenjevanju tveganja zaradi kemikalij.
V projekt je vključenih 200 partnerjev iz 28 držav, ki delujejo na področju raziskav, okolja ali javnega zdravja. Projekt se je začel izvajati 1. 5. 2022, zaključil se bo 30. 4. 2029. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo v tesnem sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji sodelovala v nalogah, povezanih z monitoringom okolja in izpostavljenosti okolja kemikalijam. Produkte in nova znanja projekta bo uporabljal pri svojem rednem delu in jih vključeval v svoje izdelke in storitve.
Sedemletni projekt se bo financiral v okviru okvirnega programa Evropske unije "Obzorje Evropa" za obdobje 2021-2027, za financiranje raziskav in inovacij. Za projekt je namenjenih 400 milijonov evrov. Od tega 50 % financira Evropska unija in 50 % države članice. Za ARSO so v okviru projekta namenjena sredstva v višini 171.531,25 evra, od tega zneska lahko največ 85.765,63 evra financira EU.
Glavni namen projekta je razvoj in implementacija naslednje generacije ocene tveganja zaradi kemikalij, ki vključuje tako zdravje ljudi kot tudi okolje. Zajema vse vidike ocene tveganja zaradi kemikalij: boljše predvidevanje nastajajočih tveganj, boljše upoštevanje kombiniranih tveganj in podporo za konkretno izvajanje novih usmeritev v evropskih javnih politikah za varovanje zdravja in okolja kot odgovor na pomembna vprašanja za zdravje, okolje in pričakovanja državljanov. S tem bo projekt tudi pomagal podpreti EU Strategijo na področju kemikalij za trajnost, s čimer se bo utrla pot ambiciji "ničelnega onesnaževanja", ki je bila napovedana v evropskem zelenem dogovoru.

Cilji projekta PARC so:

  • nabor novih podatkov, metod in inovativnih orodij;
  • okrepljena mreža, ki združuje deležnike, specializirane za različna znanstvena področja, ki prispevajo k oceni tveganja na zdravje ljudi in okolje;
  • razvoj skupnih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti;
  • okrepljene obstoječe zmogljivosti za raziskave in inovacije ter oblikovane nove interdisciplinarne platforme v Evropi.

Vlada prerazporedila sredstva v proračunu države

Vlada je na odboru prerazporedila pravice porabe v proračunu države za leto 2022.
Tako je Ministrstvu za finance zagotovila pravice porabe za pokritje obveznosti do evropskega proračuna v višini skoraj 16 milijonov evrov.
V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je vlada prerazporedila sredstva v višini skoraj 398 tisoč evrov za plačilo osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in rehabilitacijo pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži.