Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo - skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021 ter letna poročila skladov in agencij, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2021, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Poročilo o davčnih izdatkih v letu 2020, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4A. Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027, Poročevalka: Irena Šinko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4B. Predlog odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost pri uvozu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, Poročevalec: Uroš Brežan

5A. Predlog sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5B. Predlog programa evropske kohezijske politike 2021–2027 ter seznanitev z Območnim načrtom za pravični prehod Zasavske premogovne regije in Območnim načrtom za pravični prehod Savinjsko Šaleške premogovne regije, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

6. Skupščina družbe SODO, d. o. o. – Predlog soglasja k Aneksom št. 4 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7. Dopolnitve Programa dela državne geodetske službe za leto 2022, Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 2551-22-0003 Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij - PARC v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

8A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MF, MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA, Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) glede odstranitve kategorije navadnega deviškega oljčnega olja iz Priloge B k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, Poročevalka: Irena Šinko

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, Poročevalec: Irena Šinko

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v upravnem organu Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo glede sprememb Priloge I k navedeni pogodbi, Poročevalka: Irena Šinko

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1108/70 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh in Uredbe Komisije (ES) št. 851/2006 o določitvi vsebine postavk v računovodskih obrazcih iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 1108/70, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14A. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na 9. vrhu EUMED 30. septembra 2022 v Kraljevini Španiji, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 4. oktobra 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 24. maja 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 12. julija 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 17. junija 2022 v Luksemburgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 3. maja 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 9. in 10. septembra 2022 v Pragi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. ministrski konferenci »Okolje za Evropo« od 5. do 7. oktobra 2022 v Nikoziji, Poročevalec: Uroš Brežan

22. Informacija o sodelovanju ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na ministrskem srečanju Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 6. in 7. oktobra 2022 v Pezinoku na Slovaškem, Poročevalka: Irena Šinko