Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije uvrstila nov projekt v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, in sicer Prizidavo kulturnega doma Mozirje.

Projekt prizidave kulturnega doma Mozirje je bil izbran na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, ki jih bo v letu 2022 in 2023 sofinancirala Republika Slovenija. Investicija zajema dozidavo kulturnega doma, ki bo izvedena na zahodnem delu obstoječega objekta. Prizidek je zasnovan kot objekt v treh etažah. Projekt prizidave je bil usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Namen investicije je poleg povečanja prostorske kapacitete tudi izboljšanje pogojev za razvoj. Investicija zajema dozidavo kulturnega doma za potrebe godbe, knjižnice in muzejskih zbirk. Cilj prizidave je poleg kulturnega razvoja tudi povečanje obiskanosti mestnega jedra Mozirja, zagotovitev prostorskih pogojev za razvijanje društvenih dejavnosti ter povezovanje med izvajalci kulturnih dejavnosti, šolstvom, civilno družbo in gospodarstvom.
Predvidena vrednost investicije je 1.449.189,08 evra. Od tega bo Ministrstvo za kulturo zagotovilo 600.000,00 evrov, Občina Mozirje 468.334,08 evra in Eko sklad 380.848,00 evrov.

Na seji je vlada tudi podala soglasje k Programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu javnega zavoda Hiša za otroke za leto 2022.
Načrt za letošnje leto, ki ga je svet zavoda sprejel 18. junija 2022, predvideva 252.185 evrov prihodkov, od tega 77.4956 evrov sredstev iz integralnega dela proračuna Republike Slovenije. Večji del stroškov poslovanja, 174.689 evrov, pa bo javni zavod pokril iz naslova prihodkov projekta Hiša za otroke – Barnahus, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.
Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, sicer določa, da se celostna obravnava otrok izvaja kot javna služba v javnem zavodu, ki ga ustanovi Republika Slovenija. V skladu z zakonom so prihodki zavoda sredstva iz proračuna Republike Slovenije, sredstva iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, sredstva iz proračuna Evropske unije in druga sredstva iz tujine, prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu, dotacije in darila ter drugi prihodki v skladu s predpisi.