Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – nujni postopek, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – nujni postopek, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

2A. Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – nujni postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2022–2023 za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, maj 2022, Poročevalec: Matjaž Han

4. Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil, 00704-266/2022 (EVA: 2020-2330-0031)Poročevalka: Irena Šinko

6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci,Poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Predlog sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

9. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2022, Poročevalec: Matjaž Han

9A. Dodatek k Strategiji digitalne transformacije gospodarstva, Poročevalec: Matjaž Han

10. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave Zvoh, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10A. Predlog dopolnitve Energetske bilance Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

11. Predlog soglasja h Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju2014–2020, različica 1.3, maj 2022, za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

13A. Skupščina družbe SODO, d. o. o. –  Predlog soglasja h Kreditni pogodbi o najemu dolgoročnega kredita z Novo Ljubljansko banko, d. d., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14A. Informacija o aktivnostih na projektu izgradnje druge predorske cevi cestnega predora Karavanke, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14B. Informacija o aktivnostih na projektu izgradnje 3. razvojne osi, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14C. Informacija o izvedbi projekta Potniški center Ljubljana, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14Č. Informacija o stanju na projektu drugi tir železniške proge Divača–Koper, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

15. Poročilo o izvedenih aktivnostih Delovne skupine za vesolje, Poročevalec: Matjaž Han

16. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (UMAR, MF, MNZ, MO, MP, MIZŠ) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi pravil o olajšavi za zmanjšanje naklonjenosti zadolževanju v razmerju do lastniškega kapitala in o omejitvi odbitka obresti za namene davka od dohodkov pravnih oseb, Poročevalec: Klemen Boštjančič

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Moč trgovinskih partnerstev: skupaj za zeleno in pravično gospodarsko rast, Poročevalec: Matjaž Han

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) in Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlagališčih odpadkov, Poročevalec: Uroš Brežan

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo (akt o podatkih), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

20A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

21. Informacija o podpori projektom vzpostavitve ali nadgradnje Centrov odličnosti, v primeru izbora za sofinanciranje s strani Evropske komisije, Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 89. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 13. septembra 2022, Poročevalec: Matjaž Han

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nepravilnostmi vodenjadr. Emilije Stojmenove Duh na Zavodu Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh