Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije pri proračunskemu uporabniku Finančna uprava Republike Slovenije, za namen izplačila unovčenih digitalnih bonov, odprla novo proračunsko postavko, na katero se bodo prerazporedila sredstva v višini 28,8 milijona evrov iz finančnega načrta Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je med drugim določil ukrepe za vključenost prebivalstva. Ciljnim skupinam ali delom skupin se podeli finančna spodbuda v obliki dobroimetja – digitalnega bona za nakup računalniške opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih kompetenc. Vrednost digitalnega bona je določena med 100 in 200 evri, čas veljavnosti digitalnega bona pa je 12 mesecev.

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada odločila o pravicah porabe v letošnjem državnem proračunu.
Med drugim bodo tako Finančni upravi Republike Slovenije zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture v skupni višini 6 milijonov evrov.
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 953.405,35 evra. Namenjena bodo sofinanciranju osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži pri uporabnikih s sumom ali potrjeno okužbo s covidom-19.
Ministrstvu za zdravje pa bodo razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 786.680,25 evra za plačilo zahtevkov, ki se nanašajo na izvajanje covid ukrepov, med drugim za povračilo kratke bolniške odsotnosti in financiranje sekvenciranja virusa.

Na odboru je vlada sprejela tudi odgovor glede pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o VVO za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.
Vlada je odgovorila na dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena ter prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah ter na zahtevo za začasno zadržanje 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Hkrati je odgovorila tudi na predlog za zadržanje izvajanja dveh členov uredbe.
Vlada meni, da predlog za zadržanje 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja ni utemeljen, saj ni izkazano, da bi z njunim izvrševanjem nastale težko popravljive škodljive posledice. Prav tako izpodbijana ureditev nikomur ne ogroža pravice do pitne vode.
Vlada v odgovoru na dopolnitvi zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena ter prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah ugotavlja, da z izvajanjem izpodbijanih določb ne bodo nastale težko popravljive škodljive posledice za uporabnike pitne vode v Ljubljani. Uvrstitev aktivnih snovi na seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), ne pomeni, da je vse druge aktivne snovi, ki niso na seznamu, dovoljeno uporabljati. V Sloveniji je dovoljeno uporabljati samo tiste aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so odobrene za uporabo v Sloveniji, in sicer z veljavno odločbo o registraciji. Aktivnih snovi, ki niso odobrene na ravni Evropske Unije ali pa niso odobrene za uporabo v Sloveniji, se ne uvršča na seznam, saj je jasno, da se ne smejo uporabljati nikjer v Republiki Sloveniji, ne samo na najožjih vodovarstvenih območjih.