Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela letni program dela Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj s finančnim načrtom za leto 2022.

Rdeči križ Slovenije je pripravil Letni program in finančni načrt Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj za leto 2022, poimenovan Zaveza javnosti XV. Ministrstvo za obrambo ga je v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije medresorsko uskladilo in predložilo v obravnavo Vladi Republike Slovenije. Letni program dela sta potrdila Glavni odbor Rdečega križa Slovenije ter Zbor članov Rdečega križa Slovenije.

Gradivo obsega program del, ki jih opravlja Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj, kot javna pooblastila na področju krvodajalstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, poizvedovalne službe in mednarodne dejavnosti. Ta del programa potrjuje Vlada RS v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

Rdeči križ Slovenije kot javno pooblastilo na podlagi 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije izvaja:

  • naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami oboroženih spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah;
  • organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo Ženevske konvencije;
  • organizira usposabljanja in izpite iz prve pomoči;
  • organizira in usposablja enote za prvo pomoč;
  • izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije;
  • izdaja izkaznice darovalcem delov človeškega telesa,
  • izvaja ukrepe zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih spopadih;
  • izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih oseb ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih oseb.

Na podlagi 27. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije, Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na podlagi letnega programa, ki ga sprejme Vlada RS.

Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje bo sofinancirala naloge, ki jih ima Rdeči križ Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki vključujejo tudi organizacijo in delovanje poizvedovalne službe v višini do 679.140,00 evrov. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo aktivnosti in naloge Rdečega križa Slovenije pri izvedbi programa krvodajalstva v letu 2022 v višini 880.000,00 evrov. Ministrstvo za zunanje zadeve pa bo, tako kot v prejšnjih letih, sofinanciralo članarini za Mednarodni odbor Rdečega križa (angleško International Committee of the Red Cross – ICRC) in za Mednarodno federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRC) v ocenjeni višini 80.000 evrov. Za izvedbo sofinanciranj bodo med Rdečim križem Slovenije in pristojnimi ministrstvi sklenjene ustrezne pogodbe oziroma aneksi h krovni pogodbi.

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila nov projekt z nazivom »Nakup poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Trstenjakova ulica 2, Ptuj – februar 2022«.

Nakup stavbe na naslovu Trstenjakova ulica 2, na Ptuju, je gospodarna odločitev, saj bodo poslovne prostore v tej stavbi še naprej uporabljali uslužbenci Finančne uprave RS Ptuj in drugi državni oziroma centralizirani organi, za katere ima Ministrstvo za javno upravo sklenjene najemne pogodbe. Z nakupom bo Republika Slovenija postala lastnica predmetne nepremičnine in za prostore ne bo več potrebno plačevati najemnine.

Glavni cilj investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb Finančne uprave RS Ptuj v ustreznih prostorih, ki omogočajo primerne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (tudi funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

Pomembno je tudi to, da gre za umestitev centraliziranih organov na eni lokaciji, kar je najbolje mogoče zagotoviti v prostorih, ki so v lasti Republike Slovenije.
Načrtuje se, da se bo v prihodnje v ta objekt lahko preselilo več organov, za katere Ministrstvo za javno upravo trenutno najema prostore pri različnih najemodajalcih na Ptuju.

Na seji odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022-2025 spremeni projekt 2330-21-0028 »Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«, ki sodi v skupino projektov 2311-11-S020 »Ureditev kmetijskih trgov«.

Namen projekta je bil izboljšanje in ohranitev gospodarske sposobnosti najbolj prizadetih čebelarjev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2021 ter zmanjšanja medenja medovitih rastlin in posledično izgube pridelka ter dohodka.

Predmet pomoči je bila nadomestitev dela izgube dohodka 5552 prizadetim čebelarjem ter zagotovitev nadaljevanja čebelarske dejavnosti na nivoju števila čebelarjev v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Sredstva za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 do višine 930.351,50 evra so se zagotovila s proračunske postavke, namenjene podporam za prestrukturiranje kmetijstva.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala 3235 pozitivnih odločb, 629 pa jih je bilo zavrnjenih/zavrženih. V letu 2021 je finančno pomoč tako prejelo 3235 upravičencev v skupni višini 930.351,50 evra. Na negativno izdane odločbe in sklepe je bilo prejetih 38 pritožb. Sprememba dinamike projekta je predlagana zato, ker je v letu 2022 potrebno izplačati pozitivno rešene pritožbe.

Na odboru je vlada Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovila sedem milijonov evrov za izvedbo programa odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021.

Sredstva za izvedbo odprave posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 se bodo zagotovila iz proračunske rezerve.