Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 77. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlog odločbe za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na naslovu Staro selo 60A, Kobarid, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju dela reke Save Dolinke, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju reke Save, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče – lovilna jama na Soči, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pod Volarji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pod Idrskim, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče – Kamno, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Predlog letnega programa odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog za sklenitev dodatka št. 2 h koncesijski pogodbi št. C2030-17-163202 za projekt »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«, Poročevalec: Marjan Dikaučič

17. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (FURS, MF, MGRT, MZI, MZ, MJU, Okrožno sodišče v Ljubljani), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-3002 Rekonstrukcija čistilne naprave Turnišče v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-22-0015 Life ip restart Spodbujanje recikliranja odpadkov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

20. Predlog za uvrstitev treh novih projektov 2330-22-0008 Dopolnilna obnova gozdov, 2330-22-0010 Vzpostavljanje sistema trajnostne rabe kmet. tal in 2330-22-0018 Pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

21. Predlog za spremembo projekta 2330-21-0028 Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

21A. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev sklada proračunske rezerve Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/2014 v zvezi s kohezijskim ukrepom za begunce v Evropi (CARE), 09.03.2022, Poročevalec: Zvonko Černač

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 7. aprila 2022 v Luksemburgu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 24. februarja 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov pristojnih za turizem 17. in 18. marca 2022 v Dijonu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. marca 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

27. Izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije pri pogajanjih o 8. polnitvi Svetovnega sklada za okolje (GEF), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Poročilo o bilateralnem srečanju ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška s francoskim delegiranim ministrom za zunanjo trgovino in gospodarsko privlačnost pri ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve Franckom Riesterjem 31. januarja 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 53. videokonferenčnem zasedanju Statistične komisije OZN od 28. februarja do 2. marca in 4. marca 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

30. Poročilo o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca od 7. do 9. marca 2022 v Republiki Ciper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

31. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 18. in 19. marca 2022 v Avstriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z digitalizacijo kot pametno transformacijo slovenskega gospodarstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z izplačilom sredstev za omilitev pozebe sadnih dreves v lanskem letu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Meire Hot in mag. Dejana Židana glede Inštituta za oljkarstvo Znanstveno – raziskovalnega središča Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odgovornostjo načrtovanja nerazvojnega Načrta za okrevanje in odpornost ter kohezijsko politiko, 00104-87/2022 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi s prispevkom k izboljšanju prehranske varnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek