Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga novele Zakona o igrah na srečo (ZIS).

Državni zbor je na seji 2. februarja 2022 sprejel sklep, da predlog novele ZIS za tretjo obravnavo pripravi vlada. Vlada je besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo pripravila upoštevaje dopolnjen predlog zakona po obravnavi na matičnem delovnem telesu državnega zbora ter sprejet amandma v drugi obravnavi v državnem zboru, ki je črtal določbo, ki Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundaciji za šport daje zagotovilo, da morebiten izpad njunih sredstev krije državni proračun. Vlada je sicer na seji odbora za gospodarstvo 15. februarja 2022 medtem že znova soglašala s predlaganim amandmajem, ki bi ponovno zagotovil pravno podlago v predlogu zakona za kritje morebitnega izpada sredstev omenjenih fundacij. Državni zbor je na seji 2. februarja 2022 sprejel sklep, da predlog novele ZIS za tretjo obravnavo pripravi vlada. Vlada je besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo pripravila upoštevaje dopolnjen predlog zakona po obravnavi na matičnem delovnem telesu državnega zbora ter sprejet amandma v drugi obravnavi v državnem zboru, ki je črtal določbo, ki Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundaciji za šport daje zagotovilo, da morebiten izpad njunih sredstev krije državni proračun. Vlada je sicer na seji odbora za gospodarstvo 15. februarja 2022 medtem že znova soglašala s predlaganim amandmajem, ki bi ponovno zagotovil pravno podlago v predlogu zakona za kritje morebitnega izpada sredstev omenjenih fundacij.

Poglavitni cilj, ki se želi doseči s predlogom novele ZIS, je sicer vzpostavitev pravnega okvira, ki bo na transparenten način omogočil dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo na podlagi javnega razpisa.  Poleg tega spremembe predvidevajo, da bo lahko klasične igre na srečo, ki jih trenutno lahko prirejata samo dva prireditelja, prirejalo največ pet prirediteljev. Ob tem so podrobneje opredeljeni pogoji za pridobitev koncesije za prirejanje stav in odpravljene statusno pravne omejitve pri gospodarskih družbah za pridobitev koncesije. 

Na novo so določene tudi najnižje stopnje koncesijske dajatve za prirejanje klasičnih iger na srečo, prirejanje drugih vrst posebnih iger na srečo v igralnicah in prirejanje iger na srečo v igralnih salonih. S predlogom zakona se tako vzpostavljajo pogoji za bolj nadzorovano okolje prirejanja iger na srečo in možnosti za več sredstev za delovanje športa in za delovanje humanitarnih in invalidskih organizacij.

Na seji odbora je Vlada RS dala soglasje k predlogu amandmajev k predloga zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti. Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti, ki so pretežno tehnične narave ali pa so namenjeni odpravi neskladij z obstoječim zakonskim besedilom. Spreminja se naslov zakona, tako, da se glasi: »Zakon o vesoljskih dejavnostih«V 5. členu, v besedilu tretjega odstavka se za besedo »določi«, dodajo besede: »izobrazbene, tehnične, finančne, varnostne in okoljske«. Besedilo 17. člena se spreminja tako, da se glasi: »Upravljavec je dolžan za namene nadzora ministrstvu omogočiti dostop do poslovnih prostorov in naprav, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki je predmet dovoljenja, dovoliti vpogled v poslovno dokumentacijo in sporočiti zahtevane informacije.«

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije potrdila amandmaja v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-V). Sprejeti amandma k 1. členu se po vsebini nanaša na spremembo sedmega odstavka 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa preoblikovanje besedila člena. S tem je še določneje opredeljeno, da nadomestilo ne more biti višje od plače, ki jo zavarovanec prejema, če ne dela, niti ne more biti nadomestilo višje od osnove po kateri je zavarovan v času zadržanosti od dela. Z amandmajem se ohrani določba, ki omogoča nižje izplačilo nadomestila kot 60 % minimalne plače za samostojne zavezance, ki plačujejo prispevke od osnove, ki je nižja od 60 % minimalne plače (to je v višini osnove, od katere plačujejo prispevke), v amandmaju pa je predlagan natančnejši zapis določbe. Dodatno je sprejeta dopolnitev poglavja s prehodnimi in končnimi določbami, in sicer tako, da se določi prehodno obdobje za prilagoditve informacijskih sistemov, v sklopu amandmaja v 2. členu ZZVZZ-V.

Vlada je na odboru dala soglasje k amandmajem k predlogu resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih. Vlada je dala soglasje k predlogom amandmajev, ki jih je k predlogu Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022-2030 podalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je predlagatelj omenjene resolucije. Z enim od amandmajev se zapis uskladi z Zakonom o izobraževanju odraslih in z Zakonom o osnovni šoli, drugi pa je redakcijske narave.