Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2021-2024 uvrstita dva projekta; Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana - Infekcijska klinika ter UKC Maribor - Infekcijski oddelek.

Ocenjena vrednost investicije UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza znaša 6.258.600,00 evrov z DDV, ki jih bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje, ocenjena vrednosti celotne investicije v dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana pa 106.502.080,52 evrov z DDV. Cilj 1. faze investicije je priprava dokumentacije za izvedbo projekta dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, ki bo sicer sofinancirana s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost v višini 70.000.000,00 evrov, vendar je potrebno pred pridobitvijo sredstev in uvrstitvijo projekta v NRP zagotoviti sredstva za pripravo dokumentacije. Zaključek 1. faze investicije je predviden v letu 2023.
Ocenjena vrednost investicije UKC Maribor – Infekcijski oddelek, 1. faza znaša 2.532.504,39 evrov z DDV, ki jih bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje, ocenjena vrednosti celotne investicije v izvedbo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor pa 54.673.001,34 evrov z DDV. Cilj 1. faze investicije je priprava dokumentacije za izvedbo projekta nadomestne novogradnje, ki bo sicer sofinancirana s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost v višini 40.000.000,00 evrov, vendar je potrebno pred pridobitvijo sredstev in uvrstitvijo projekta v NRP zagotoviti sredstva za pripravo dokumentacije. Zaključek 1. faze investicije je predviden v letu 2023.

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo pa je vlada sprejela več sklepov o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.
Med drugim bomo v finančni načrt Finančne uprave Republike Slovenije razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 137.448.178,59 evra. Pravice porabe bomo zaradi transparentnosti razporedili na ustrezne postavke covida-19. Sredstva so bila v osnovi namenjena fizičnim in pravnim osebam v obliki različnih pomoči pri spopadanju z epidemijo (v obliki mesečnega temeljnega dohodka, subvencioniranja dela minimalne plače in povračila kriznega dodatka).
Poleg tega bomo finančni upravi za pokritje obveznosti, povezanih s covidom-19, razporedili tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 12.110.000 evrov, in sicer za pokritje obveznosti za unovčene bone in izplačanih sredstev za testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
Iz rezerve za obvladovanje posledic covida-19 bomo v finančni načrt Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razporedili sredstva v višini 30 milijonov evrov. Pravice porabe bomo zaradi transparentnosti razporedili na ustrezne postavke covida-19. Sredstva so bila namenjena garancijam za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zniževanju bančnih stroškov.
Ministrstvu za zdravje bomo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 11.628.229,74 evra, in sicer za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo covida-19 (povračila za samotestiranje, storitve cepljenja, izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času epidemije, povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev).
Poleg tega bomo Ministrstvu za zdravje razporedili še sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 9.359.490,53 evra za zagotavljanje pravic porabe, vezanih na zahtevek, prejet s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene.