Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog programa spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Vikomont storitveno in trgovsko podjetje d. o. o. Ljubljana – v stečaju, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami 18. julija 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9. Predlog dodatka k Pogodbi o proračunskem financiranju investicije za obnovo hotela Brdo z dne 3. 12. 2020, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

10. Predlog soglasja Dijaškemu domu Vič za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

12A. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za finance preko načrtovanih pravic porabe, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5559 Modernizacija proizvodnih zmogljivosti Melamin v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MGRT, FURS, MZ, SURS, MZI, MKGP, USZS, okrožni sodišči v Ljubljani in Mariboru),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo od 12. do 14. decembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni 169. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 14. in 15. decembra 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Informacija o virtualnem sodelovanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na zasedanju francoskega parlamenta za podeželje 9. decembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

19. Informacija o virtualni udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na konferenci Evropske komisije z naslovom »Dobrobit živali v EU danes in jutri«9. decembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. novembra 2021 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 18. novembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 168. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. oktobra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije o financiranju projekta Povečanje prispevka Bernske konvencije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja glede okolja, varstva biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb (CTR 13 in 15), Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Izhodišča za srečanje državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca z delegacijo Britansko-slovenske vsestrankarske parlamentarne skupine 10. decembra 2021 v Ljubljani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo o srečanju vladnih ekip Republike Slovenije in Madžarske 15. septembra 2021 v Celju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z namernimi kršitvami davčnega postopka s strani Finančne uprave, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z arbitrarnim določanjem rezidentskega statusa s strani Finančne uprave, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z izogibanjem Finančne uprave za spremembo nezakonitih odločb o rezidentskih statusih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

29. Predlog odgovora poslansko vprašanje Leona Merjasca v zvezi s postopki povezanimi z delovanjem Cluba SEVEN, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razpravo o drugem bloku Nuklearne elektrarne Krško,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

31. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Marjana Maučeca glede prekategorizacije lokalne ceste Lipovci–Bogojina ali dela te trase v državno regionalno cesto, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec