Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije potrdila Osnutek proračunskega načrta 2022, ki ga mora do sredine oktobra posredovati Evropski komisiji. Kljub nadaljevanju izjemnih okoliščin vlada v letu 2022 načrtuje postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

V okviru Evropskega semestra države članice vsako leto do sredine oktobra oddajo Evropski komisiji osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto. Kljub ugodnemu makroekonomskemu okolju in spodbudnim napovedim še vedno obstajajo velika tveganja in negotovosti, zato je tako na ravni Evropske komisije kot nacionalni ravni zaradi izjemnih okoliščin tudi v letu 2022 še naprej dovoljen odstop od fiskalnih pravil. Kljub nadaljevanju izjemnih okoliščin Vlada v letu 2022 načrtuje postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

Fiskalna politika Slovenije bo v prihodnjih letih usmerjena na okrevanje s postopnim zniževanjem nominalnega primanjkljaja. V letu 2022 se bo po oceni Vlade RS načrtovani primanjkljaj sektorja država znižal s 7,5 % bruto domačega proizvoda (BDP) (v letu 2021) na 5,4 % BDP in v letu 2023 na 3,3 % BDP. Cilji so predstavljeni v spremembi okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, ki je predložen Državnemu zboru v sprejem skupaj s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. V prihodnjih letih se bo po oceni vlade znižal tudi delež javnega dolga v BDP, in sicer na 77,5 % BDP v letu 2022 in na 76 % BDP v letu 2023.

Na seji odbora je Vlada dala soglasje k predlogom amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o oskrbi z električno energijo. Z gradivom se sledi določbam Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmajev le ob soglasju vlade. Amandmaji so pripravljeni na podlagi dopolnjenega predloga Zakona o oskrbi z električno energijo, sprejetega na 32. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor dne 6. 10. 2021.

V 149. a členu se v prvem odstavku črta beseda »mora«, beseda »zagotoviti« pa se nadomesti z besedo »zagotovi«. Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Distribucijski operater ali fizična oziroma pravna oseba, na katero je distribucijski operater skladno s tretjim odstavkom 69. člena tega zakona prenesel izvajanje nalog, obdelujeta osebne podatke iz prvega odstavka tega člena skladno z Uredbo 2016/679/EU in zakonom.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka hranijo osebne podatke iz tega člena tako dolgo, kot je nujno za izvajanje nalog iz drugega odstavka tega člena, vendar največ pet let od njihove pridobitve.«

Obrazložitev:
Amandma je pripravljen zaradi ustreznega upoštevanja določil predpisov, ki urejajo osebne podatke, tj. s Splošno uredbo varstvu podatkov 2016/679/EU in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S tem členom se namreč ureja podlaga za dostop do osebnih podatkov lastnikov nepremičnin s strani izvajalca nalog gospodarske javne službe ali lastnika gospodarske javne infrastrukture, saj te podatke nujno potrebuje pri izvajanju zaupanih nalog (na primer omejitve lastninske pravice, pošiljanje obvestil lastnikom nepremičnin, sklepanje služnostnih pogodb ipd.). Amandma je usklajen z Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora.

Črta se tretji odstavek 112. člena.

Obrazložitev:
Amandma je pripravljen iz razloga, ker je bil na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor sprejet amandma k 112. členu, s katerim se je črtal drugi odstavek tega člena. Ker se vsebina iz tretjega odstavka 112. člena neposredno navezuje na črtani drugi odstavek 112. člena, postane tretji odstavek tega člena brezpredmeten in se ga črta.