Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

1A. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k dopolnjenemu Predlogu zakona o oskrbi z električno energijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog uredbe o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Predlog sklepa o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10. Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Poročilo o delu Delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe za leti 2019 in 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog za uvrstitev projekta 2550-21-0063 Programi prehoda na krožno gospodarstvo v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (UN, MZI, Protokol RS, MZ, MDDSZ, FURS, MF, MNZ, MJU, MIZŠ, Vrhovno sodišče RS, DORS) , Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III.  ZADEVE EU

14. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj

14A. Osnutek proračunskega načrta 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki ga v imenu Unije zavzame na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o skupnem dovoljenem ulovu, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prevozu ter spremembi Direktive 2009/16/ES, Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi z obveščanjem o poravnavi v okviru globalnega tržnega ukrepa za operatorje zrakoplovov s sedežem v Uniji, Poročevalec: Jernej Vrtovec

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni zračni prevoz, Poročevalec: Jernej Vrtovec

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti (prenovitev), Poročevalec: Jernej Vrtovec

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/631 glede krepitve standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila v skladu s povečano podnebno ambicijo Unije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, Sklepa (EU) 2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ter Uredbe (EU) 2015/757, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in ustreznem izvajanju globalnega tržnega ukrepa, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij »Pripravljeni na 55«: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o prestrukturiranju okvira Unije za obdavčitev energentov in električne energije (prenovitev), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

31. Informacija o avdio-videokonferenčnem sestanku ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška z evropskimi nevladnimi organizacijami BirdLife Europe in Evropskim uradom za okolje ter slovenskimi okoljskimi organizacijami DOPPS in Umanotera glede bodoče Skupne kmetijske politike po letu 2030 in strateških načrtov v povezavi s podnebnimi spremembami in ohranjanjem biotske raznovrstnosti 13. oktobra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 10. in 11. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

33. Poročilo o udeležbi Zvoneta Černača, ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na dogodku »Visoki forum o regionalnih okrevanjih in odpornosti«, ki ga je organiziral Evropski odbor regij, 24. septembra 2021 v Lipici,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

34. Predlog zaprosila mednarodnim organizacijam s sedežem v Republiki Sloveniji za objavo in posodobitev seznama svojih vidnih javnih funkcij, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

35. Predlog stališč Republike Slovenije na 16. zasedanju Mednarodne konference za zakonsko meroslovje in 56. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki bosta potekali preko spleta od 18. do 22. oktobra 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

36. Izhodišča za obisk gospodarske delegacije pod vodstvom državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca na EXPO 2020 – vesolje od 20. do 24. oktobra 2021 v Dubaju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

37. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na skupnem organizacijskem sestanku za 8. in 9. pregledovalni sestanek pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

38. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 20. oktobra 2021 na Bledu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

39. Poročilo o udeležbi ministra za finance mag. Andreja Širclja na Slovenskem večeru v Celovcu 17. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

40. Poročilo o udeležbi mag. Bojana Pograjca, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije in nacionalnega koordinatorja za pobudo Tri morja, na "Three Seas Generation Freedom Conference" od 17. do 19. septembra 2021 v Varšavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar