Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in k predlogu novele Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. S predlaganimi amandmaji v celoti upoštevamo pripombe ali sledimo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki jih je podala z vidika skladnosti predlaganih zakonov z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vlada je na seji sprejela tudi Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o., za leto 2021.
V Poslovnem načrtu Infre za leto 2021 je načrtovano financiranje iz postavk Vodnogospodarska javna služba v višini 1.700.000 evrov, Sklada za vode v višini 11.483.633 evrov, Sklada za podnebne spremembe v višini 1.961.684 evrov ter Saniranje neurejenih odlagališč v višini 601.166 evrov. Sredstva so namenjena za pridobivanje zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdrževanje akumulacijskih bazenov ter upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik.

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada soglašala s predlogom amandmaja k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.

Z amandmajem se sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Institut prepovedi odtujitve ali obremenitve stvari ali stvarne pravice je urejen v določbi 38. člena Stvarnopravnega zakonika. V 8.d členu predloga zakona se za navedeno omejitev lastninske pravice po volji lastnika uporablja besedna zveza »prepoved odtujitve ali obremenitve« - pojma odtujitve oziroma obremenitve se torej uporabljata alternativno in ne kumulativno. Zato se z amandmajem nadomešča veznik »in« z veznikom »ali«.