Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1B. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1C. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz sredstev podnebnega sklada, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 2555-19-430029 za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe zaradi naravnih in drugih nesreč na celotnem območju Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog soglasja Trgovinski zbornici Slovenije k predlagani višini prispevka za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja« za leto 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2020 in odločitev o razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog sklepa o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA, PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10. Predlog soglasja k cenikom javne gospodarske službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Janja Garvas Hočevar

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZS, MNZ, MGRT, MOP, MJU), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III.  ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov EU za kmetijstvo - Krepitev dialoga med urbanimi in ruralnimi območji od 5. do 7. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleša Irgoliča na neformalnem sestanku generalnih direktorjev za gozdarstvo od 7. do 9. septembra 2021 v Mariboru in okolici, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 10. in 11. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na mednarodni konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« 1. oktobra 2021 v Brestanici, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16A. Pismo o nameri med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na virtualni ministrski konferenci na temo Bonskega izziva oziroma obnove gozdov in gozdne krajine, ki bo s strani Organizacije združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO), Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), ter Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) organizirana 12. oktobra 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je 1. julija 2021 potekalo v obliki videokonference, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana in dr. Franceta Trčka v zvezi s pripravo boljše prostorske zakonodaje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak