Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije soglašala s predlogom amandmaja k Resoluciji o dolgoročni podnebni strategiji Sloveniji do leta 2050.
Z amandmajem se k poglavju 6.1.4 Glavne usmeritve do leta 2050 vključi četrta alineja šestega odstavka, ki se glasi: »- na področju jedrske energije Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije in v ta namen izvede upravne postopke in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje.«

Informirano in strokovno odločanje javnosti v zvezi z dolgoročno rabo jedrske energije in njeno vlogo v energetski prihodnosti Slovenije se zagotavlja tudi z jasno strateško usmeritvijo za nadaljevanje potrebnih postopkov za pripravo upravnih, strokovnih in investicijskih podlag, na osnovi katerih bo možna optimalna odločitev o najprimernejšem scenariju dolgoročnega energetskega razvoja Slovenije.
Dolgoročna podnebna strategija kot strateški dokument za obdobje do leta 2030 sloni na že sprejetih odločitvah opredeljenih tudi v Nacionalno energetsko podnebnem načrtu (NEPN), ki prevzema vlogo akcijskega dokumenta in ga nadgrajuje in zastavlja vizijo, dolgoročne cilje do leta 2050 ter podaja usmeritve za njihovo doseganje. Dokumenta sta bila pripravljena usklajeno in temeljita na istih strokovnih podlagah. NEPN kot akcijski dokument za izvajanje Dolgoročne podnebne strategije bo treba v letih 2023/2024 tudi prilagoditi novim, bolj ambicioznim zastavljenim ciljem EU do leta 2030.

Na odboru je vlada sprejela tudi spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021.
Slovenski podjetniški sklad vsako leto skladno z zakonskimi predpisi pripravi poslovni in finančni načrt za prihajajoče leto, ki ga posreduje v sprejem svojemu ustanovitelju, torej Vladi RS. Ta je načrt Sklada za leto 2021 že sprejela decembra lani, konec letošnjega marca pa je sprejela spremembe in dopolnitve načrta, ki so se nanašale predvsem na izvedbo začasnih ukrepov omilitve posledic drugega vala epidemije covid-19 na gospodarstvo.
Sklad je zaradi velikih potreb gospodarstva pripravil tudi druge spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 2021, ki se nanašajo predvsem na uvedbo novega ukrepa neposrednih kreditov višjih vrednosti za blažitev posledic, epidemije covid-19 v višini 10 milijonov evrov. Posledično sklad predvideva zmanjšanje sredstev za izvajanje ukrepa neposrednih kreditov do višine 100.000 evrov za 10 milijonov evrov. Sklad predvideva tudi nekaj sprememb in dopolnitev pri izvajanju covid mikrokreditov v sodelovanju s Skladom skladov.
Spremembe in dopolnitve, ki jih je Vlada RS sprejela, bodo dodatno prispevale, da bo Sklad v letu 2021 za približno 60 % povečal osnovno načrtovana odobrena finančna sredstva za mala in srednje velika podjetja ter vsebinsko podporo za ta podjetja. Skupno bo Sklad s finančnimi spodbudami in vsebinsko podporo v letu 2021 podprl nekaj manj kot 6.000 projektov, kar predstavlja skoraj 50 % povečanje v primerjavi z osnovno načrtovanim številom projektov.
Načrtovane finančne in vsebinske spodbude za leto 2021 za 54 % presegajo realizacijo Sklada v letu 2020 – to je bilo za sklad seveda rekordno leto. Letošnje spodbude pa za kar 212 % presegajo realizacijo iz leta 2019.