Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021. Slovenski regionalni razvojni sklad bo v letu 2021 dal poudarek na okrevanje po Covid-19.

Slovenski regionalno razvojni sklad ima pomembno vlogo pri doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Celovito skrbi za izpopolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike. Sklad izvaja spodbude na podlagi potrjenega Poslovnega in finančnega načrta. Zaradi epidemije Covid-19 in pričakovanih negativnih posledic na gospodarstvo je Sklad pripravil Predlog prerazporeditve določenih postavk, z namenom blažitve negativnih posledic epidemije Covid-19, ki ga je Vlada RS sprejela.

Zaradi nadaljevanja epidemije v letu 2021 se v gospodarstvu povečujejo potrebe po likvidnostnih sredstvih, zato Sklad nadaljuje z lajšanjem dostopa do financiranja malih in srednje velikih podjetij na problemskih območjih. Iz navedenega naslova Sklad planira sredstva v višini 17,04 milijonov evrov, od tega 8 milijonov evrov iz naslova dokapitalizacije in 9,04 milijonov evrov iz naslova namenskega premoženja Sklada. Prav tako si bo Sklad tudi v prihodnjih letih prizadeval odigrati pomembno vlogo v regionalnem razvoju, saj bo potrebno čim bolj spodbuditi investicijsko dejavnost, tako zaradi odprave posledic epidemije kot zaradi potreb po hitrejšem razvoju. V ta namen Sklad planira zagotovitev dodatnih sredstev v skupni višini 30 milijonov evrov, ki jih bo pridobil s finančno zadolžitvijo pri mednarodni razvojni finančni instituciji, sredstva kredita pa bo črpal v letih 2021 in 2022. Poleg navedenih sredstev Sklad v letu 2021 na programu podjetništvo planira izvedbo še dodatnih razpisov za podjetništvo, v skupni višini 6,5 milijonov evrov.

Vlada je na odboru sprejela Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (SSRS), za leti 2021 in 2022, s katerim je na 77. redni seji dne 31. marca 2021 in 78. korespondenčni seji dne 21. aprila 2021, soglašal Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Na podlagi dolgoročnih usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25) in Poslovne politike Stanovanjskega sklada RS 2021–2025 so s Poslovnim in finančnim načrtom za ključne cilje v letih 2021 in 2022 postavljeni naslednji prioritetni cilji:

 • povečanje javnega najemnega fonda stanovanj;
 • zagotavljanje stanovanj za ciljne skupine na trgu z lastnimi investicijami in povezava z ukrepom poznejšega odkupa iz najema ter ukrepom deljenega lastništva;
 • postopna reorganizacija in optimizacija procesov Sklada za potrebe izvajanja dodeljene mu vloge glavnega nosilca izvajanja ReNSP15-25 in izvajanje Poslovne politike Stanovanjskega sklada RS 2021–2025;
 • krepitev razvojne vloge Sklada z vzpostavitvijo in izvajanjem projekta trajnostne stanovanjske obnove ter nadaljnjim uveljavljanjem tehničnih pogojev stanovanjske gradnje;
 • razvoj in optimizacija kapitalskih deležev in finančnih naložb Sklada.

Ostali povezani cilji Sklada v letih 2021 in 2022:

 • strokovno in kadrovsko okrepiti Sklad za projektno in dolgoročno delovanje;
 • izvajanje zakonskih pooblastil;
 • dodeljevanje finančnih spodbud po posameznih drugih programih in ukrepih;
 • izvedba nadaljnjega prenosa stanovanj, na podlagi sklepa Vlade RS z dne 7. 5. 2009, v last in posest Sklada ter občin in zagotovitev primernosti nezasedenih stanovanj za njihovo oddajo;
 • podajanje pobud in sodelovanje s pristojnimi organi za spremembe zakonodaje stanovanjskega in finančnega področja z namenom večje operativnosti Sklada in zagotovitve finančnih virov za njegovo vzdržno poslovanje;
 • sodelovanje z ustanoviteljem in njegovimi organi za pridobitev in nadaljnje razdeljevanje sredstev iz skladov, programov, partnerstev in instrumentov Evropske unije.

Na odboru je vlada sprejela tudi predlog za sklenitev pogodbe o vračilu dela denarnih sredstev, ki jih je Republika Slovenija namenila za pridobivanje nepremičnin na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica, v Proračun Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije bo tako z Občino Hoče-Slivnica sklenila Pogodbo o vračilu dela denarnih sredstev, ki jih je Republika Slovenija namenila za pridobivanje nepremičnin na razvojnem območju občine, v Proračun Republike Slovenije. Za podpis pogodbe je pooblaščen minister Zdravko Počivalšek.

Drugi odstavek 13. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica namreč določa, da skleneta Republika Slovenija in Občina Hoče-Slivnica posebno pogodbo o delnem vračilu kupnine, ki jo prejme navedena občina od strateškega investitorja, v proračun Republike Slovenije, in da v pogodbi dogovorita pravice in obveznosti.

Občina Hoče-Slivnica bo po omenjeni pogodbi v državni proračun vrnila del kupnine nepremičnin za izvedbo druge faze strateške investicije v višini 936.739,35 evrov brez DDV. V skladu s pogodbo se bodo za nadaljnje odkupe zemljišč sklepale nove pogodbe ali pa aneksi k pogodbi o delnem vračilu kupnine in nadomestila.