Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1A. Predlog zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – tretja obravnava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

2. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018,Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o koncesiji za obstoječi žičniški napravi na Kopah, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo ''Druge stave'', Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9. Predlog sklepa o zavržbi vloge za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostoršt. 35105-38/2019/7 z dne 21. 6. 2019 po nadzorstveni pravici, Poročevalec: Simon Zajc

10. Predlog dogovora o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih,Poročevalec: Simon Zajc

11. Predlog o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije nastalega iz poslovanja v letu 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

III. ZADEVE EU

11A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/8953 z dne 7. 6. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 6. člena, prvega in tretjega odstavka 7. člena ter prvega odstavka 8. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu ter iz prvega in drugega odstavka 57. člena ter 57.a člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svet Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 10. oktobra 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 41. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 11. oktobra 2019 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav   Gradivo

14. Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 7. seji Upravnega odbora, skupni seji Upravnega in Proračunskega odbora ter 55. seji Proračunskega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino od 4. do 6. junija 2019 v Alicantu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija z gospodarsko delegacijo od 9. do 15. oktobra 2019 na Filipinih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 161. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 9. in 10. oktobra 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Romunije, Hrvaške in Avstrije 3. in 4. oktobra 2019 v Pragi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   Gradivo

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Konference pogodbenic Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička 4. oktobra 2019 v Parizu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

20A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro 8. in 9. oktobra 2019 v Altavsseeju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc   Gradivo

21. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na16. Forumu za znanost in tehnologijo od 4. do 9. oktobra 2019 v Kyotu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

22. Informacija o organizaciji slovenskega dneva industrije v Evropski organizaciji za jedrske raziskave in udeležbi delegacije Republike Slovenije 9. in 10. oktobra 2019 v Ženevi,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

22A. Informacija o udeležbi državne sekretarke Ministrstva za infrastrukturo Nine Mauhler na Dnevih digitalizacije v transportu 2019 od 7. do 9. oktobra 2019 v Helsinkih, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

22B. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo Nine Mauhler na26. svetovnem kongresu o cestah 9. in 10. oktobra 2019 v Abu Dabiju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko pobudo Tomaža Lisca v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov, Poročevalec: Simon Zajc