Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga je obravnaval Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo na korespondenčni seji 4. novembra 2020.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) vsako leto, skladno z zakonskimi predpisi, pripravi poslovni in finančni načrt za prihajajoče leto, ki ga posreduje v sprejem svojemu ustanovitelju, to je vlada. Predhodno mora ta dokument obravnavati nadzorni svet, ki sestavi tudi pisno poročilo, v katerem zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta. Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (PFN 2021) temelji na podlagi zastavljene strateške vloge in pripadajočih operativnih vlog v letu 2021 in upošteva strateška izhodišča in zaznane vrzeli ter predvideva izvajanje različnih finančnih spodbud v skupnem znesku 164,44 milijonov evrov odobrenih sredstev za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), start-upe in scale-upe in sicer v naslednjih oblikah:
− garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestnih mer,
− mikrokrediti za posebne ciljne skupine,
− posebne spodbude za ciljne skupine,
− semenski in tvegan kapital.

Vsi finančni viri, ki bodo uporabljeni za izvajanje zgoraj navedenih finančnih spodbud povratne narave za leto 2021, predstavljajo že prejete vire Sklada v upravljanje iz preteklih let (gre za ponovno uporabo teh sredstev), vire Sklada skladov za finančne instrumente, za katere sta Sklad in upravljavka Sklada skladov to je SID banka že podpisala sporazuma, lastna sredstva Sklada oz. namensko premoženje in v manjši meri sredstva nacionalnega proračuna. Dodatno k navedenemu je načrtovano tudi sodelovanje v Instrumentu za okrevanje in odpornost (RRF) ter ReactEU.
Finančni produkti nepovratne narave so predvideni iz sredstev finančne perspektive, ki se zagotavljajo s posebnimi pogodbami med Skladom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter so dolgoročneje že potrjeni s strani pristojnih institucij. V letu 2021 se nadaljuje tudi sodelovanje Sklada v srednjeevropskem skladu skladov tveganega in zasebnega kapitala – CEFoF, ki ga upravlja EIF, z namenom aktiviranja podpore hitrorastočim MSP s tveganim kapitalom.
Poleg izvajanja finančnih spodbud, pa bo Sklad tudi v letu 2021 MSP-jem, start-upom in scale-upom ponudil vsebinsko podporo v skupni višini 14,44 milijonov evrov, ki bo zajemala vsebinsko podporo mladim podjetjem in celovit vavčerski sistem spodbud za MSP. Pri njenem izvajanju načrtuje delno sodelovanje v Instrumentu za okrevanje in odpornost (RRF) in/ali ReactEU. Celotna vsebinska podpora bo na eni strani pripomogla k doseganju ciljev zastavljenih v strateških in razvojnih dokumentih Slovenije, na drugi strani pa bo dopolnjevala in nadgrajevala trenutno ponudbo podjetniškega ekosistema, krepila konkurenčnost in kompetence podjetij, ter posledično pripomogla k višjim makroekonomskim učinkom.
V letu 2021 lahko Sklad izvaja tudi druge posebne projekte po naročilu in skladno s sprejetimi usmeritvami Vlade RS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ali druge državne institucije, še posebej, če so interventne narave in jih ni mogoče predvideti v okviru rednega poslovanja Sklada.
Za leto 2021 je Sklad v izkazu prihodkov in odhodkov planiral 17.356.753 evrov skupnih prihodkov in 17.905.375 evrov skupnih odhodkov. Na podlagi tega je planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 548.622 evrov, ki ga bo pokril s presežki iz preteklih let, kar je bilo pričakovano in je tudi skladno z navodili Ministrstva za finance.