Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

3. Predlog uredbe o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Predlog odloka o spremembah Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Predlog odloka o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe INTERCAL Slovenija d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek 20. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. in družb s kapitalsko naložbo države, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog soglasja k spremembi Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Predlog soglasja k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

25. Predlog soglasja k pobudi Občine Hoče - Slivnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta avtoceste za odsek Slivnica–Fram–BDC, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

26. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Mislinja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

27. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35402-1/2019/6 z dne 17. 5. 2019 – plačilo za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

28. Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2019, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Predlog soglasja o pokritju presežka odhodkov nad prihodki Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma iz leta 2019 in Poročilo o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

31. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 6056 final z dne 30. 10. 2020 zaradi neizpolnitve obveznosti iz 11. člena Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in 25. člena Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

32. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

35. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede ribolovnih možnosti za norveškega moliča za leto 2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

36. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za notranji trg in industrijo, 19. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

37. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za vesolje 20. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

38. Predlog soglasja za posojilo sredstev Banke Slovenije Mednarodnemu denarnemu skladu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

39. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana glede nenujne razsvetljave objektov v času veljavnosti ukrepov, ki se nanašajo na omejitev gibanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

41. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Bojana Kekca za dopolnitev Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj