Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – prva obravnava, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

2. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177), Poročevalec: dr. Anže Logar

3. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec

4. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist,Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

6. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa premestitve obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

7. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa premestitve obsojenca v drug oddelek znotraj zavoda, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

8. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa prekinitve prestajanja kazni zapora, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

9. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa predčasnega odpusta, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

10. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

11. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela upokojenih pravosodnih policistov, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

13. Predlog sklepa o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče, Poročevalec: Boštjan Koritnik

14. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

15. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2021 v Dijaškem domu – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

16. Poročilo o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike od avgusta do decembra 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

17. Predlog Delovne skupine za obravnavo romske problematike za sistemske spremembe, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog dodatnih ukrepov k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 na podlagi opravljenega dela delovne skupine od avgusta do decembra 2020, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

19. Predlog odgovora na Poizvedbo Zagovornika načela enakosti v postopku izvedbe ocene diskriminatornosti odloka o prehajanju državne meje v času epidemije COVID-19 – Tujci, vozniki v mednarodnem transportu, Poročevalec: Aleš Hojs

20. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v bolnišnicah, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

22. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MF, MDDSZ, MKGP, MIZŠ, KPV, GSV, Protokol, MNZ, MZZ, MO, MGRT, MZI, MOP, Agencija za okolje, Urad RS za jedrsko varnost), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-20-0020 Frontex – sodelovanje na zunanjih mejah EU v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

23A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020) 6088 final z dne 30. oktobra 2020 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 2. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 30. novembra 2018 o tehničnih specifikacijah v zvezi s standardi za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice, in o razveljavitvi odločb C(2006) 2909 in C(2008) 8657 (Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 7774) in 3. člena Izvedbenega sklepa Komisije z dne 30. novembra 2018 o tehničnih specifikacijah za enotno obliko dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav in o razveljavitvi Sklepa C(2002) 3069 (Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 7767), Poročevalec: Aleš Hojs

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o upravljanju azila in migracij] in Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o preselitvi] za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva ter o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818, Poročevalec: Aleš Hojs

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU, Poročevalec: Aleš Hojs

26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila, Poročevalec: Aleš Hojs

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/817, Poročevalec: Aleš Hojs

28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju azila in migracij ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in migracije, Poročevalec: Aleš Hojs

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

30. Informacija o nameravanem sodelovanju Policije v mednarodnih civilnih misijah EUAM Ukrajina in EUMM Gruzija, Poročevalec: Aleš Hojs

31. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 7. decembra 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za izobraževanje, mladino in šport 30. novembra in 1. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

34. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 14. oktobra 2020 v Češki republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

35. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 15. oktobra 2020 v Slovaški republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

36. Poročilo o videokonfernčnem pogovoru državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana z ministrico za politično koordinacijo nemške zvezne deželeBaden-Württemberg Thereso Schopper 18. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

37. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Uroša Lampreta na ministrskem srečanju Jadranske listine (A-5) 30. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

38. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na ministrskem segmentu Svetovne konference o svobodi medijev 9. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s koriščenjem SURE sredstev in vzpostavitvijo socialnega dialoga, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

40. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vključevanjem tujih jezikov v naš šolski sistem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s slovensko Wikipedio, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z e-šolanjem na daljavo,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem medkulturnega dialoga,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z NPU in podkupninami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

45. Predlog odgovora na poslansko pobudo Aljaža Kovačiča v zvezi s potrditvijo dokumentov, ki bodo Slovenskemu filmskemu centru zagotovili sredstva za financiranje projektov, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

46. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi s pravico do koriščenja bolniške odsotnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

47. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z imenovanjem direktorjev ZD in podeljevanjem koncesij, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ)