Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije potrdila Načrta vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2020.

Na podlagi potrjenih načrtov sta občini upravičeni do deleža koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, ki pripada državi, in sicer v višini, ki je določena z Uredbo o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski in Predjamski jamski sistem. Po uredbi se namreč koncesijska dajatev deli med občino Postojno (v višini 60 %) in državo (v višini 40 %), nato pa se delež države razdeli še enkrat med občino Postojno in občino Pivko (97,5 %), državi pa ostane delež v višini 2,5 %. Predvideni delež, ki bo ostal državi, znaša 8.634,70 evra.

V letu 2020 Občina Postojna načrtuje projekt Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah. Priključevanje na zgrajeno omrežje javne kanalizacije je predvideno v letu 2021. Delež državnega deleža koncesijske dajatve za Občino Postojna za 2020 znaša 97.288,03 evra.

V letu 2020 Občina Pivka načrtuje nadaljevanje projekta Obnova in dogradnja vodovodnega sistema za Postojno in Pivko, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo - kohezijski projekt Oskrba s pitno vodo v območju Ljubljanice – 1. sklop. Občina načrtuje tudi projekte s področja izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Višina koncesijske dajatve za Občino Pivka za leto 2020 znaša 239.465,27 evra, poračun koncesijske dajatve za leto 2019 pa znaša 26.889,25 evra.