Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva – prva obravnava, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi MDM invest d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14A. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. - Poslovni načrt družbe 2TDK d. o. o. za obdobje od leta 2021 do leta 2023, povečanje osnovnega kapitala družbe in seznanitev s Pravili o nagrajevanju in dodatnih bonitetah članov poslovodstva družbe 2TDK d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog operativnega plana aktivnosti v obliki Poslovnega načrta Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog za uvrstitev treh novih projektov 2550-20-0045 Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami - LIFE Bober, 2550-20-0046 Naravi prijazne prakse trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v luči podnebnih sprememb - LIFE Systemic in 2550-20-0047 Usklajene akcije za izboljšanje sobivanja človeka in volka v Alpah- LIFE Wolfalps EU v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

17. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za varstvo potrošnikov, 7. decembra 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 7. decembra 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 8. decembra 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 14. decembra 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 16. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

27. Pobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o postavitvi modularnega objekta za izobraževalne namene, kot donacijo Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu v novembru 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27A. Predlog za izvedbo dveh UNIDO projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja "Vzpostavitev slovensko - kubanskega inovacijskega grozda za sektorje biofarmacije, medicine in nanotehnologije 2020-2021" in "Izboljšanje infrastrukturnega okolja za podporo podjetij in inovacij v Srbiji", Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVI. Alpski konferenci v obliki videokonference 10. decembra 2020 v Nici, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v mednarodni pobudi Globalno partnerstvo za umetno inteligenco in Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na prvem plenarnem zasedanju ekspertov GPAI 3. in 4. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

30. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na 165. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 15. in 16. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30A. Izhodišča za sodelovanje državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka na online dogodku »Web forum infrastruktura« v organizaciji italijanske Agencije za trgovino in investicije ICE 2. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

31. Poročilo o delu delegacije Republike Slovenije na 55. videokonferenčnem zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje od 20. do 22. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z učenjem slovenskega jezika in tujih jezikov in uporabo zaščitnih mask, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z uničevanjem zaščitenih pinij, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

34. Predlog mnenja o predlogu družbe Magistrat International, d. o. o., Ljubljana za začasno zadržanje izvrševanja tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek