Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina 5000 volivk in volivcev.

Predlagatelji sprememb Zakona o poštnih storitvah predlagajo spremembo načina izplačila nadomestila za neto strošek izvajanja univerzalne poštne storitve (UPS), kadar ta pomeni nepravično finančno breme za izvajalca, in sicer iz dosedanjega financiranja iz kompenzacijskega sklada v financiranje iz proračuna Republike Slovenije.
Vlada nasprotuje predlogu sprememb Zakona o poštnih storitvah, saj za spremembo načina financiranja morebitnih neto stroškov obveznosti izvajanja UPS ni objektivnih razlogov. Predlaganih rešitev ni mogoče podpreti, saj v skladu s predpisano metodologijo na podlagi Zakona o poštnih storitvah ter Splošnega akta o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti UPS po preučitvi vseh okoliščin do sedaj še ni bilo ugotovljeno, da Pošti z izvajanjem obveznosti UPS nastaja neto strošek kot nepravično finančno breme.

Na odboru je vlada sprejela sklep, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrsti nov projekt,  obnovo planinskega doma na Okrešlju.
S spremembo amandmaja pri dopolnitvah in spremembah Proračuna Republike Slovenije z dne 19. novembra 2020 se je 400.000 evrov namenilo za projekt obnove Kocbekovega doma na Korošici in Frischaufovega doma na Okrešlju. Direktorat za turizem na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 24. julija 2020 objavil razpis za obnovo pogorelih domov v vrednosti 400.000 evrov, in sicer je bilo predvideno črpanje nepovratnih sredstev razdeljeno na polovico – za vsak dom po 200.000 evrov po sistemu 80/20, kar pomeni, da ministrstvo subvencionira 80 odstotkov, 20 odstotkov pa jih zagotovi upravičenec.
Planinsko društvo Celje Matica je uspešno kandidiralo na razpisu in bo za obnovo po predložitvi ustrezne dokumentacije prejelo predvidenih 200.000 evrov. Predložitev zahtevka za črpanje sredstev je mogoča najpozneje do 28. novembra 2020. Upravičeni stroški so obrtniško-inštalacijska dela, projektna dokumentacija, gradbeni material. Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme za spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture, ki so na voljo samo v letu 2020 v proračunski postavki trženje in razvoj turizma 173210.
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 325.445,13 evrov z DDV, od tega bo 200.000 evrov zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostanek pa Planinsko društvo Celje Matica.

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila tudi projekt Statistika potniške mobilnosti.
Namen projekta je priprava podatkov o dnevni potniški mobilnosti. Poleg seznanjanja splošne javnosti o stanju mobilnosti in potovalnih navadah prebivalstva, so rezultati uporabljeni tudi za izračun kazalnikov za merjenje trajnostne mobilnosti ter načrtovanje razvoja in ukrepov na področju prevoza prebivalstva. Promet je prav tako pomemben dejavnik pri spremljanju podnebnih sprememb.
Celotna vrednost projekta je ocenjena na skoraj 455.000 evrov, od tega bo 95 odstotkov sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Pogodba z Evropsko komisijo oziroma Eurostatom je bila podpisana 4. februarja. 2020, izvajanje projekta bo potekalo do 31. maja 2022.