Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih – nujni postopek, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog mnenja o Sklepu Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor v zvezi s preveritvijo razpoložljivosti evropskih sredstev za zagotovitev pitne vode v Občini Kanal ob Soči, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 355-02-13/2002 z dne 20. 11. 2003 za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-3/2015 z dne 27. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog dodatka št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-35/2015/24 z dne 1. 4. 2015 o koncesiji za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

12. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Zeleni inval invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog za uvrstitev projektov 2555-20-0019 Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik - Radomlje - 1. etapa in 2555-20-0020 Rekonstrukcija potoka izpod Barbare v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-1980 Obnova doma na Okrešlju v veljavni Načrt razvojnih programov, 41013-94/2020 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog za uvrstitev projekta 1522-20-0011 Statistika potniške mobilnosti v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

17. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MKGP, MZ, MF, SURS, FURS, UIKS, MGRT, MOP, MDDSZ, MIZŠ, Okrožno sodišče v Novi Gorici), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

19. Predlog odgovora v predsodnem postopku Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za urbane zadeve 30. novembra 2020 in Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za teritorialno kohezijo 1. decembra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 30. novembra in 1. decembra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu ministrov za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 3. decembra 2020 oziroma na trialogu na ravni veleposlanikov 4. decembra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Ministrska konferenca o evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) 20. oktobra v Bonnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec 

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 164. videokonferenčni seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s poračunom zamudnih obresti ob vračilu DDV, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z davčnimi ugodnostmi na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog mnenja o zahtevi Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič