Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada soglašala s spremembami in dopolnitvami cen za storitev pomorske pilotaže, s katerimi se podpira prizadevanja po optimizaciji delovnih procesov v koprskem tovornem pristanišču.

Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže v prvem odstavku 9. člena določa, da se gospodarska javna služba financira iz cene za storitev pomorske pilotaže, ki jo sprejme izvajalec gospodarske javne službe po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. Vlada je s sklepom z dne 7. 5. 2020 dala soglasje na prvo ceno za storitev pomorske pilotaže.

Izvajalec gospodarske javne službe, KOPP d. o. o., je v soglasje posredoval manjšo spremembo cene v prvem in četrtem odstavku 3. člena, in sicer, da se redna cena zaračunava v ponedeljek od 4. ure zjutraj, in ne od 5. ure. Prečiščeno besedilo 3. člena se glasi:
(1) Za delovni čas ob delovnikih, od ponedeljka od 4. do 22. ure in od torka do vključno petka, od 5. do 22. ure, in ob sobotah od 5. do 14. ure, se zaračunava osnovna tarifa.
(2) Za nočno delo ob delovnikih od 22. do 5. ure se osnovna tarifa poveča za 50%.
(3) Ob sobotah od 14. do 22. ure se osnovna tarifa poveča za 75%.
(4) Od sobote od 22. ure do ponedeljka do 4. ure pa se osnovna tarifa poveča za 100%.
(5) Za delo na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi, od 22. ure do 24. ure, za delo na dan praznikov in dela prostih dni, in za delo na dan po praznikih in dela prostih dni, od 24. do 5. ure, se osnovna tarifa poveča za 150%.

Predlog spremembe je oblikovan na podlagi pobude Luke Koper, d. d., in Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, tudi z namenom zmanjšanja škodljivih posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Predlagana sprememba cene ne vpliva na finančno poslovanje podjetja oziroma je njen vpliv zanemarljiv, saj se je od začetka izvajanja gospodarske javne službe (to je od 10. 5. 2020) zgodil le en primer pilotaže v časovnem obdobju, na katerega se sprememba nanaša. Zato se ocenjuje, da predlog cene za storitev pomorske pilotaže bistveno ne vpliva na stroške izvajanja gospodarske javne službe, ki so: stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti, drugi poslovni odhodki in finančni odhodki, ki so v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, in primeren dobiček. Poleg tega se z navedeno spremembo podpira prizadevanja po optimizaciji delovnih procesov v koprskem tovornem pristanišču, ki preprečuje čakanja ladij na sidrišču za vstop v pristanišče. Glede na navedeno je cena za storitev pomorske pilotaže oblikovana na pregleden, objektiven in nediskriminatoren način ter je sorazmerna s stroškom opravljene storitve.

Izvajalec gospodarske javne službe seznani uporabnike s ceno za storitev pomorske pilotaže, ki začne veljati 20. 9. 2020, z objavo na svojih spletnih straneh, tako da objavi prečiščeno besedilo cene.