Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o dohodnini, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi začasnih izjemnih ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2-108 na odseku Zgornji Hotič–Spodnji Hotič, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje v letu 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Poročilo o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Četrto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Zaključno poročilo o delu Delovne skupine vlade za reševanje problematike slovenskih prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih, Poročevalec: Boštjan Koritnik

12. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Finančne uprave Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog za uvrstitev projektov 2330-20-0038 Odprava motenj v vinskem sektorju - COVID-19 in 2330-20-0039 Zelena trgatev 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog soglasja k spremembi in dopolnitvi Cene za storitev pomorske pilotaže, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

III. ZADEVE EU

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neustreznega prenosa nekaterih določb Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 9. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 885/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 10. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 886/2013 z dne 15. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 3. člena, točke (a) tretjega odstavka 4. člena in prvega odstavka 10. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/798 glede uporabe pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema na stalni povezavi pod Rokavskim prelivom, Poročevalec: Jernej Vrtovec

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 18. septembra 2020 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem Svetu ministrov za trgovino 20. in 21. septembra 2020 v Berlinu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. septembra 2020 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Virtualni ministrski konferenci »Inovativni železniški promet - povezovalni, trajnostni, digitalni« 21. septembra 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci ministrov za energijo 15. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo 30. avgusta in 1. septembra 2020 v Koblenzu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

27. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na virtualnem organizacijskem sestanku pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki od 28. do 30. septembra 2020 in 2. oktobra 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Informacija o opravljenem uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 22. julija 2020 v Slovaški republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

31. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z reševanjem pritožb na Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s trošarinami na tobačne izdelke, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

33. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Western Union, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podaljšanjem časa koriščenja turističnih bonov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s terenskimi obiski podpredsednice vlade in ministrice gospe Pivec, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strategijo »Za Slovenijo brez tobaka 2019‒2030«, Poročevalec: Tomaž Gantar

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Soniboja Knežaka v zvezi z zagotavljanjem zaščitne in medicinske opreme v DSO Hrastnik, Poročevalec: Zdravko Počivalšek