Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje k predlogu Zakona spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu. Vlada ne nasprotuje predlogu sprememb zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper, opozarja pa, da bo predlagana rešitev pomembno povečala obveznosti Proračuna Republike Slovenije.

Sistem subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih je zelo kompleksen sistem, ki vpliva na izvajanje javnega prevoza potnikov in financiranje obvezne gospodarske javne službe, zato enostranski, parcialni posegi v del tega sistema niso primerni. Vlada pripravlja analizo izvajanja subvencioniranih prevozov dijakov in študentov in bo na podlagi te analize pripravila celovito spremembo sistema subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Uvedba sistema subvencioniranih prevozov v letu 2012, ki je bila uvedena na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D) je v celoti izpolnila pričakovanja. Število uporabnikov javnega prevoza med mladimi se je od leta 2012 povečevalo s 5 do 6 odstotno rastjo letno. V letu 2019 je subvencionirano vozovnico uporabljalo 92.000 upravičencev, ki so imeli 107.000 vozovnic. V letu 2019 so mladi predstavljali do 65 odstotkov vseh potnikov v medkrajevnem avtobusnem prevozu potnikov in 25 odstotkov potnikov v mestnem prometu.


Sistem subvencioniranih vozovnic se je od leta 2012 neprestano dopolnjeval in posodabljal. V letu 2016 je bila uvedena enotna subvencionirana vozovnica, ki omogoča uporabo vseh vrst prevoza in potovanje z vsemi izvajalci javnega prevoza na relaciji za katero je vozovnica veljavna. Oblikovani so bili dogovori z upravljavci mestnega prometa v mestnih občinah, oziroma občinah Ljubljana, Maribor, Jesenice, Kranj, Koper, Murska Sobota in Novo mesto, da imajo lahko upravičenci do subvencioniranega prevoza kombinirane vozovnice in brez težav uporabljajo javni prevoz tudi na območju teh mest. V letu 2020 je bila uvedena brezplačna vozovnica za registrirane športnike, ki jim omogoča brezplačna potovanja povezana z vadbo in tekmovanji. V sistemu subvencioniranih vozovnic je bilo od leta 2012 do 2020 uvedenih več novih produktov (letne in polletne vozovnice, brezplačne vozovnice veljavne na območju Slovenije), ki so zaradi različnih obdobij veljavnosti za dijake in študente in različnih razdalj, ki se upoštevajo za izračun cene vozovnice postali preveč zapleteni. Dejansko imamo v sistemu 16 različnih produktov za medkrajevni prevoz in vsi imajo lahko kombinacijo z enima ali dvema vozovnicama za mestni promet. Velika večina potnikov pa uporablja subvencionirano vozovnico na relaciji do 60 km in imajo letno ali mesečno vozovnico. Vlada Republike Slovenije zato pripravlja temeljito prenovo sistema subvencioniranih vozovnic, da se sistem poenostavi in se vsem upravičencem omogoči nemoteno potovanje z javnim prevozom za vse aktivnosti, ki so povezane z izobraževanjem. Pri prenovi bo upoštevano tudi, da je veljavnost letnih ali polletnih vozovnic lahko tudi v času počitnic. Celoten proces je tesno povezan z upravljanjem javnega potniškega prometa, saj bi s predlagano spremembo ZPCP-2 posegli v upravljanje mestnega prevoza (že sedaj pa posegamo v železniški prevoz potnikov) in bi bila nujna predhodna ustanovitev upravljavca JPP, ki bi imel tudi te pristojnosti.Glede navedbe predlagatelja, da bi zaradi izvajanja zakona nastale finančne posledice, ki jih ocenjuje na približno 3,5 mio EUR letno, katerih pravice porabe naj bi bile zagotovljene na proračunski postavki (z navedbo programov/ukrepov/projektov v letu 2021) 130603 – Integriran sistem javnega potniškega prometa, je navedba proračunske postavke napačna. Predvidevamo, da je predlagatelj z navedbo mislil naziv podprograma 130603 Integriran sistem javnega potniškega prometa. Prav tako se postavlja dvom, kako so lahko bile pravice porabe za leto 2021 načrtovane v sprejetem proračunu, če v času priprave predloga proračuna za leto 2021 predlagana zakonska določba še ni obstajala. Finančne posledice predloga so bistveno večje, kot jih je ocenil predlagatelj. Doslej so vsa leta izvajalci prevozov v medkrajevnem in mestnem prometu dijakom in študentom, ki so imeli letne, polletne in mesečne vozovnice veljavne v mesecu juniju, zagotovili brezplačne vozovnice za julij in avgust. V primeru, ko bo to zakonska obveza, bodo imeli izvajalci prevozov pravico do nadomestila za subvencionirane vozovnice in sicer v medkrajevnem prevozu potnikov v višini 13,2 milijonov evrov za julij in avgust ter 2,4 milijonov evrov za mestni prevoz potnikov. V primeru, ko se lokalni samoupravi naloži izvajanje zakonske obveznosti za mestne prevoze, mora zakonodajalec zagotoviti tudi sredstva za njegovo izvajanje.

Na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela tudi več sklepov o prerazporeditvi sredstev državnega proračuna. Tako je vlada z današnjo dokončno obravnavo na podlagi 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Ministrstvu za zdravje iz splošne proračunske rezervacije razporedila sredstva v višini 17,35 milijona evrov. S tem se ureja poravnava socialnih prispevkov samozaposlenih oseb, verskih uslužbencev, družbenikov in kmetov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz državnega proračuna.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvu za kulturo je vlada v skladu 71. členom ZIUZEOP razporedila sredstva za dodatek za rizične razmere (na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) in dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (na podlagi prvega odstavka 71. člena ZIUZEOP) v skupni višini skoraj 937 tisoč evrov. Vlada je v tekočo proračunsko rezervo prerazporedila sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skupni višini 29 milijonov evrov. Gre za prerazporejanje neporabljenih pravic porabe v času priprave rebalansa za leto 2020 iz naslova starševskih nadomestil. Na drugi strani je vlada Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz tekoče proračunske rezerve prerazporedila sredstva v skupni višini slabih 29 milijonov evrov za izvajanje zakona o osebni asistenci in za izvajanje zakona o urejanju trga dela, ter sredstva v višini 175 tisoč evrov za izplačila odškodnin po Zakonu o odpravljanju posledic dela z azbestom.