Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 13. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2020 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: Zvonko Černač

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Paquito, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog dopolnitve odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz poslovanja v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

9. Predlog za delno pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki Inštituta za hidravlične raziskave za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2020) 1419 final z dne 14. 5. 2020, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz10. člena Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES)št. 2320/2002, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 13. člena in prvega odstavka 23. člena v povezavi s Prilogo XV Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo v zvezi z mejnimi vrednostmi PM10, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 11. in 12. septembra 2020 v Berlinu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Informacija o pozivu za sklenitev četrtega bilateralnega posojilnega sporazuma med Banko Slovenije in Mednarodnim denarnim skladom, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14. Informacija o udeležbi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na virtualnem ministrskem srečanju ob slovesni otvoritvi železniškega baznega predora Ceneri, Švica, 3. in4. septembra 2020 in nameravanem podpisu Luzernske deklaracije o razvoju železniških sistemov, Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak