Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s sej vladnih odborov

Vlada je v dokončni obravnavi na seji vladnega odbora sprejela dopolnitev Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ljubljana in v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila projekt 2330-20-0036 »Investicijsko vzdrževanje Vogršček 2020 - 2021». Vlada je sprejela tudi sklep o prerazporeditvi pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, in sicer v skupni višini nekaj manj kot 60,2 milijona evrov.

Vlada je v dokončni obravnavi na seji vladnega odbora sprejela dopolnitev Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ljubljana. S tem se ustanovitveni akt šole dopolni tako, da se v okviru Evropske šole Ljubljana doda še dejavnost predšolske stopnje.

Evropska šola Ljubljana zagotavlja osnovnošolsko in srednješolsko splošno izobraževanje (na primarni in sekundarni stopnji) po Programu Evropskih šol predvsem za otroke zaposlenih v Evropski Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki ima sedež v Ljubljani,  in otroke zaposlenih v Predstavništvu Evropske komisije ter Informacijske pisarne Evropskega parlamenta ter otroke drugih tujih državljanov, ki bivajo v Ljubljani. S prihodnjim šolskim letom bodo začeli izvajati program še na predšolski stopnji, za kar je potrebno dopolniti ustanovitveni akt te šole. 

Vlada je sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, in sicer v skupni višini nekaj manj kot 60,2 milijona evrov. Med drugim se sredstva splošne proračunske rezervacije na Ministrstvu za finance v skupni višini 30.441.541,77 evra prerazporejajo za namen plačila Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 33. in 38. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo tudi Ministrstvu za infrastrukturo v skupni višini 15 milijonov evrov, in sicer za nemoteno izvajanje zakonsko določenih nalog na področju rednega vzdrževanja državnih cest, sanacije škode po elementarnih dogodkih in upravljanja ter izvajanja obvezne gospodarsko javne službe na področju železnic.Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.290.517,25 evra za pokritje obveznosti po 26. členu ZIUZEOP, ki ureja povračilo nadomestila plače ob začasnem čakanju na delo.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila projekt 2330-20-0036 »Investicijsko vzdrževanje Vogršček 2020 - 2021».

Namen projekta je razdeljen v dva sklopa, in sicer:

- zagotavljanje možnosti nadaljnjega namakanja na območju Vipavske doline s posodobitvijo objektov in naprav. S posodobitvijo bo omogočena uporaba modernejše opreme za namakanje, kar bo imelo za posledico manjšo porabo vode in nižje stroške pri pridelovalcih. Predvidena vzdrževalno investicijska dela so nujna, da se namakalni razvod (NR) Vogršček posodobi in s tem omogoči nemoteno namakanje.

- Zagotovitev namakanja in varnosti na območju namakalnega sistema (NS) Zontarji, saj je akumulacijski jez zelo poškodovan.

Glavni cilji investicijskega vzdrževanja NR Vogršček so:

- izvedba vseh predvidenih elektroinštalacijskih del v času do začetka nove namakalne sezone,

- popravilo črpalke na črpališču Šempas,

- popravilo črpalke na črpališču Renče,

- popravilo vodohrama Rimci, - ureditev odvzemnih jaškov,

- zamenjava loput pod brano in pri namakalnem polju Prvačina,

- ureditev nadzornega centra.

Glavni cilji investicijskega vzdrževanja NS Zontarji je sanacija jezu oziroma preliva iz akumulacije Zontarji2.