Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 11. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na sklepe, sprejete na 20. nujni seji Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ, po obravnavi točke »Sumi o sistemski korupciji na podlagi neustreznega, nepreglednega ter negospodarnega postopka nabave zaščitnih mask med Zavodom RS za blagovne rezerve in podjetjem Hmezad TMT d.o.o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi gospodarskega interesnega združenja »Gospodarsko interesno združenje produkcijskih hiš v oglaševanju«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – Letno poročilo Skupine SDH, d. d. in SDH, d. d. za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih in drugih pravicah članov organov vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov, pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Letno poročilo družbe in skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, razporeditev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5A. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za leto 2019, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu, poročilo o prejemkih članov poslovodstva in nadzornega sveta ter imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine SiDG za leta 2020, 2021 in 2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog soglasja k pobudi Občine Starše za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog za uvrstitev projekta 2330-20-0036 Investicijsko vzdrževanje NS 2020–2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 1511-17-0008 Prenova gradu Brdo v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

III. ZADEVE EU

9. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o dobrem davčnem upravljanju v EU in zunaj nje, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Akcijski načrt za pravično in preprosto obdavčitev, ki podpira strategijo za okrevanje, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 520/2007, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, v imenu Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo 30. avgusta in 1. septembra 2020 v Koblenzu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Pobuda za sklenitev Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 61. zasedanju skupščin unij in generalne skupščine držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino od 21. do29. septembra 2020 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Poročilo o udeležbi ministra Zvonka Černača, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na političnem forumu Združenih narodov za trajnostni razvoj na visoki ravni in avdio-video predstavitvi drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Slovenije 10. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s točko »najprej pomisliti na male« v programu predsedovanja Svetu EU, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljevanjem neprimerne prakse pri nabavi zaščitne opreme, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Strategijo pametne specializacije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neopravljenim investicijskim delom na področju lesnopridelovalne verige, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evropskim digitalnim sistemom, Poročevalec: Boštjan Koritnik

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko izvajanja brezplačnega javnega prevoza za upokojence, Poročevalec: Jernej Vrtovec

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s koristmi članstva Republike Slovenije v OECD, Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novim instrumentom za okrevanje, Poročevalec: Zvonko Černač

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z ukrepi za pomoč in podporo tradicionalni rokodelski dejavnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek